+359 882 653 036; +359 700 20 680 office@zopplus.com

Сравнете с работния си календар и планувайте подходящи дати за обучение
Зарежда Събития

« Всички Събития

  • Това събитие е минало събитие.

ЗОП+ Уеб Тренинг – МОДУЛ 4: „ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПРЕДВАРИТЕЛЕН КОНТРОЛ ЗА ЗАКОНОСЪОБРАЗНОСТ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ СЪГЛАСНО ЧЛ. 237Б ОТ ЗОП”® (26 януари 2024 г.)

26 януари @ 9:00 17:30

480лв. с ДДС

★ НОВО ПОКОЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛИЗИРАНИ УЕБ ТРЕНИНГИ ★

Уебинар в zoom.us

ВАЖНО! Всички места за уебинара на 26 януари вече са заети,  очакваме Ви на следващото онлайн обучение по Модул 4 „ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПРЕДВАРИТЕЛЕН КОНТРОЛ ЗА ЗАКОНОСЪОБРАЗНОСТ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ СЪГЛАСНО ЧЛ. 237Б ОТ ЗОП“, което ще се проведе на 16 ФЕВРУАРИ 2024 г. (повече за това събитие ТУК)!

Уважаеми колеги, скъпи приятели,

Считано от 1 януари 2024 г. влиза в сила задължението на възложителите на обществени поръчки да осигуряват предварителен контрол за законосъобразност на всички обществени поръчки, за които е изпълнено условието прогнозната стойност на поръчката да е равна или по-голяма от 5 000 000 лв. или да е над 10 на сто от последния одобрен бюджет на възложителя. Предварителният контрол за законосъобразност се изпълнява в обхват и съдържание съгласно Указания на министъра на финансите, утвърдени със Заповед № ЗМФ-1229/20.12.2023 г.

В тази връзка и на база многогодишния ни опит, ние проектирахме нов специализиран модул от нашите иновативни ЗОП+ УЕБ ТРЕНИНГИ® – Модул № 4 „Осъществяване на предварителен контрол за законосъобразност на обществените поръчки съгласно чл. 237Б от ЗОП“®. Модулът е предназначен специално за лицата от Раздел II от Указанията, а именно служители от звеното, което осъществява предварителен контрол в организацията, в т.ч. финансови контрольори, длъжностни лица, на който са възложени функции на финансов контрольор, юрисконсулти, служители от звеното за обществени поръчки или други длъжностни лица, на което е възложено осъществяване на предварителен контрол за законосъобразност.

Припомняме, че при персонализираните уеб тренинги лекторите работят в малка група и персонално с всеки от обучаемите. Целта на подхода е усъвършенстване на професионалната компетентност на всеки един участник в обучението. Формата на обучението е дистанционна, като уебинарът, включен в тренинга по Модул №4, ще се проведе онлайн с двама лектори.

За постигане на оптимална среда на обучение и ефективно изграждане и опресняване на необходимите знания и умения, в тренингите ще участват до 12 обучаеми. Така обучението е центрирано около обучаемите и поощрява придобиването на знания и умения чрез които да подобрят своята компетентност и професионален статус.

Благодарение на експертизата и опита на лекторите, чрез практикум, решаване на работни казуси, запознаване с важни моменти от актуалната съдебна практика и нашата специална сесия с въпроси и отговори, обучаемите ще извървят ключовите стъпки от процеса на проверката на работата на помощния орган на възложителя, вкл. спазване на законовите изисквания за проверка на офертите, преглед и описание на всички правнозначими факти и обстоятелства, анализ и мотиви на комисията, законосъобразност на допускането и отстраняването на участници, оценка на офертите, прилагане на изискванията относно необичайно ниските оферти, както и всички други аспекти на процеса. Детайлно ще бъдат коментирани и изискванията относно докладване наличието на ограничителни условия, в т.ч. незаконосъобразна методика, проблеми в техническата спецификация, включване на критерии за подбор като показатели за оценка на офертите, и други нарушения.

Съгласно сертифицираната ни обучителна система, освен еднодневен уебинар с презентации, практически казуси и дискусии, обучението включва и модул за устойчивост и проверка на получените знания от преминалите обучението чрез персонална онлайн сесия с преподавател, за обсъждане на практически задачи, даване на обратна връзка и насоки за последващо развитие.

Всеки обучаем ще получи лекционни материали, казус, тест, нашия ексклузивен „ЗОП+ ЧЕК ЦАИС®” – специализиран контролен лист за проверка на електронни преписки и досиета в Платформата ЦАИС ЕОП, както и примерен доклад за осъществен контрол по законосъобразност!

Всички записали се в обучението ще се убедят, че посредством персонално фокусирано, достъпно и практически ориентирано представяне на важните правни и технически аспекти от работните процеси по ЗОП, знанията и уменията за електронните поръчки стават достижима цел.

УКАЗАНИЕ ЗА УЧАСТИЕ В УЕБИНАР

ЛЕКТОРИ – ЕКСПЕРТИ по ЗОП, КОНТРОЛ, УПРАВЛЕНИЕ и Е-ПОРЪЧКИ в ЦАИС ЕОП

  • Ивайло Стоянов, юрист с дългогодишен опит като експерт, лектор и процесуален представител, и в частност с опит в областта на предварителния контрол (вътрешен одитор в АДВФК и МРРБ, РВО на ВиК ЕАД – София, началник на Отдел „Предварителен контрол” и на Отдел „Предварителен контрол на процедури на договаряне“ на АОП).
  • Антони Нешев, юрисконсулт в Списание „ЗОП ПЛЮС“, експерт по ЗОП с дългогодишен опит.

СХЕМА И ФОРМАТ НА ОБУЧЕНИЕТО


ВРЕМЕ НА ПРОВЕЖДАНЕ – 26 януари /петък/

от 9:30 ч. до 17:30 ч. (с почивка между 11 и 11.30 ч., между 13 и 13:30 ч., както и между 15 и 15:30 ч.)

  • Лекционна част – Преглед на приложимата нормативна уредба относно осъществяване на предварителния контрол за законосъобразност и Указания на министъра на финансите, утвърдени със Заповед № ЗМФ-1229/20.12.2023 г. Отражение на промяната във вътрешните правила за управление на цикъла на обществените поръчки и документооборота, заповеди и длъжностни характеристики на ангажираните длъжностни лица. Управление и контрол на процеса и работата на комисията. Преглед на основните моменти в работата на помощния орган. Изготвяне на доклад. Констатации относно условията и изискванията по процедурата на етапа, предхождащ приключването на процедурата. Докладване и изразяване на становище по процедурата. Специфики и предпоставки за изразяване на мнение за законосъобразност, мнение с резерви и отказ от изразяване на мнение по процедурата.

  • Решаване на практически въпроси – на участниците ще бъдат представени серия от практически въпроси, като по време на предвидената дискусия на обучаващите се ще бъдат задавани въпроси, относими към съответните ключови етапи и аспекти на цикъла на обществените поръчки, на които с помощта на лекторите те ще отговарят и ще получат допълнителни разяснения. Препоръчително е обучаемите да разполагат с камера и микрофон с оглед по-висока ефективност на обучението. Проверка на електронната поръчка в ЦАИС ЕОП – реална работа в дигиталната среда на тестовата версия на ЦАИС ЕОП.

ПЕРСОНАЛЕН УЧЕБЕН ЧАС

  • Самостоятелна работа, контрол и обратна връзка. Всеки обучаем получава и възможност за Персонална онлайн среща с преподавател (в рамките на един учебен час), която следва да се използва в рамките на 30 дни от датата на основното обучение. Последващите занятия са предназначени зазатвърждаване на усвоените базисни знания и умения за електронно възлагане на обществени поръчки, като участниците самостоятелно ще попълнят тест, ще решат практически казус и ще изпълнят зададени от преподавателя задачи. След проверка от преподавателя, всички участници ще получат персонална обратна връзка и насоки за усъвършенстване на знанията и уменията си по електронниобществени поръчки.

ЗОП ПЛЮС СЕРТИФИКАТ®

  • Всеки участник ще получи удостоверение за преминато обучение по чл. 140, ал. 1, т. 8 от ППЗОП. Обучаемите справили се с окончателния казус и тест, и покрили изискванията за устойчивост (в рамките на предвидената самостоятелна работа) ще получат и нашия СЕРТИФИКАТ* за експерти по обществени поръчки Модул № 4® „Осъществяване на предварителен контрол за законосъобразност на обществените поръчки съгласно чл. 237Б от ЗОП“.

* Сертификатът се издава, съгласно утвърдената ни система за управление на качество на обученията ISO 9001 ÖHMI EuroCert GmbH, Магдебург, Германия.

ЗА УЧАСТИЕ В ТРЕНИНГА

Стойността за участие е в размер на 480 лева с ДДС за един участник.

За да потвърдите участието си, моля изпратете заявка свободен текст на zopplus@gmail.com, съдържаща информация за броя на служителите, име и длъжност, както и данни, необходими за фактура или използвайте електронната ни форма на заявка по-долу.

Необходимата техническа информация как да се включите в уеб тренинга може да намерите по-долу. Участниците следва да разполагат с персонален компютър, лаптоп, таблет или мобилен телефон. 

Всеки участник може да зададе предварително въпроси, както и да посочи областта на професионалните си интереси с оглед персонализиране на обучителния процес!

Броят на участниците за всяко онлайн обучение е ограничен до 12, като регистрацията ще се извършва по реда на получаване на заявките.

Местата се изчерпват бързо, моля заявете участие сега!

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

tel: 0882 653 036, e-mail: zopplus@gmail.com, web: www.zopplus.com

УКАЗАНИЕ ЗА УЧАСТИЕ В УЕБИНАР

ИЗВЕСТИЕ ЗА АВТОРСКИ ПРАВА И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ

ПРОФЕСИОНАЛНИ ОБУЧЕНИЯ ЗОП ПЛЮС®
СЕРТИФИЦИРАНИ СЪГЛАСНО СУК ISO 9001:2015

Уебинар в zoom.us

ON LINE
+359 882 653 036
View Място Website

Изберете обучение, подходящо за ВАС

Тук може да разгледате нашите обучения разположени в календара по месеци и да прецените, кое е най-удобно и подходящо за вашите нужди и време. Може да запазите събиието в личните си календари: Google calendar или  ICAl


Отзиви на учасници

С.Д.

Уважаеми дами и господа!

Искам да изразя своята благодарност за професионализма, вложен в семинара. За първи път се включвам в събитията организирани от Вас и останах дълбоко очарована.
С удоволствие ще се включвам и в бъдеще.
Благодаря Ви!
С уважение,
София Диамандиева

София Диамандиева

Ю.Т.

“Дойдох с високи очаквания и въпроси, на които не успявах да намеря отговор въпреки големия си опит по ЗОП. Радвам се, че организацията и лекторите бяха на очаквано високо ниво, както е било и на предишни обучения на Списание “ЗОП ПЛЮС” на които съм участвала. Обмяната на опит и добри практики с компетентни колеги винаги помага!”

Ю.Т.

Д.Д.

“Всичко по провеждане на семинара протече гладко, пролича си, че организаторите имат опит в тази област. Лекторите бяха компетентни и отговориха и на най-сложните въпроси, поставени от участниците. Макар че от скоро работя обществени поръчки, след това обучение се чувствам по-подготвена, завързах и много полезни контакти с по-опитни колеги, до които ще се допитвам и занапред.”

Д.Д.

Т.Ц.

“От години участваме в поръчки по ЗОП и с колегите натрупахме доста опит, който ни помагаше да се измъкваме и от най-сложни ситуации. Преминаването към електронни поръчки обаче наложи да свикваме с много нови методи на работа и имахме нужда от насоки от колеги с повече опит в ЦАИС. Удовлетворени сме, че избрахме обучението на Списание “ЗОП ПЛЮС”, определено ще разчитаме на тяхната помощ и в бъдеще”.

Т.Ц.

И.С.

“От работата ни бяха ангажирали Списание “ЗОП ПЛЮС” за провеждане на обучение на място при нас и всички колеги останаха много доволни, че могат за получат помощ без да е нужно да пътуват и отсъстват от работа. Лекторите бяха на наше разположение и отговориха на всички въпроси, с което много ни помогнаха. Искрено сме благодарни за възможността да преминем такова обучение.”

И.С.

В.И.

“Никога не бях участвала в онлайн обучение и не бях сигурна дали по този начин човек може да научи на практика как да се справям с работата в системата ЦАИС. Ситуацията обаче беше такава, че имах нужда от отговори на много въпроси и това, което прочетох за Списание “ЗОП ПЛЮС” ме убеди да се запиша за уебинара. Бях много приятно изненадана от търпението и професионализма на лектора и останах много доволна. Въпреки че предпочитам обученията на живо, при нужда отново бих се доверила на вашите услуги.”

В.И.

Р.С.

„Организацията беше на високо ниво и получих необходимото съдействие преди и по време на обучението. Лекторите ме впечатлиха с актуалната информация, която представиха, а практическите съвети, които получих от тях много ми помогнаха да мога да се справям и с неочаквани трудности по прилагане на закона. Определено съм доволен от участието си в семинара на Списание “ЗОП ПЛЮС”.

Р.С.

П.П.

“Въпреки дългогодишния ми опит по ЗОП, постоянно изникват казуси, които сякаш ни вкарват в задънена улица. В подобни случаи винаги разчитам на възможността да получа помощ от специалисти с опит, като тези които срещнах в лицето на лекторите на Списание “ЗОП ПЛЮС” и други колеги, с които се запознах на провежданите от тях професионални обучения”.

П.П.

Г.В.

“От скоро работя в областта на обществените поръчки и не бях сигурен дали ще мога да разбера всичко на обучението, но предвид добрите отзиви на колеги реших да опитам и съм много доволен. Информацията беше поднесена по достъпен начин, а лекторите обърнаха внимание на всеки участник и отговориха на въпросите ни на разбираем език. Вече се чувствам по-уверен при изпълнение на задачи по ЗОП. Благодаря ви!”.

Г.В.

М.Т.

“Искам да изкажа своята благодарност за проведеното днес обучение. Беше изключително подробно, ясно и професионално проведено и организирано. В най-висока степен ми допадна практическата насоченост на обучението – това, че се премина през всички етапи – възлагане, подаване на оферти и оценяване, както се демонстрира процеса от страна всички участници. Подобна всеобхватност внася яснота и логическа обвързаност при работа в системата. Аз лично нямах високи очаквания към онлайн обучение, но бях изненадан от продукта който получих. С удоволствие ще се включа в бъдещи обучения организиран от Вас”.

М.Т.

Вече са регистрирани: 5 / ∞

Регистрацията за това обучение приключи!

error: Content is protected !!