+359 882 653 036; +359 700 20 680 office@zopplus.com

Сравнете с работния си календар и планувайте подходящи дати за обучение
Зарежда Събития

« Всички Събития

  • Това събитие е минало събитие.

ЗОП+ Уеб Тренинг – МОДУЛ 4: „ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПРЕДВАРИТЕЛЕН КОНТРОЛ ЗА ЗАКОНОСЪОБРАЗНОСТ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ СЪГЛАСНО ЧЛ. 237Б ОТ ЗОП”® (16 февруари 2024 г.)

16 февруари @ 9:00 17:30

480лв. с ДДС

★ НОВО ПОКОЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛИЗИРАНИ УЕБ ТРЕНИНГИ ★

Уебинар в zoom.us

Уважаеми колеги, скъпи приятели,

Считано от 1 януари 2024 г. влиза в сила задължението на възложителите на обществени поръчки да осигуряват предварителен контрол за законосъобразност на всички обществени поръчки, за които е изпълнено условието прогнозната стойност на поръчката да е равна или по-голяма от 5 000 000 лв. или да е над 10 на сто от последния одобрен бюджет на възложителя. Предварителният контрол за законосъобразност се изпълнява в обхват и съдържание съгласно Указания на министъра на финансите, утвърдени със Заповед № ЗМФ-1229/20.12.2023 г.

В тази връзка и на база многогодишния ни опит, ние проектирахме нов специализиран модул от нашите иновативни ЗОП+ УЕБ ТРЕНИНГИ® – Модул № 4 „Осъществяване на предварителен контрол за законосъобразност на обществените поръчки съгласно чл. 237б от ЗОП“®. Модулът е предназначен специално за лицата от Раздел II от Указанията, а именно служители от звеното, което осъществява предварителен контрол в организацията, в т.ч. финансови контрольори, длъжностни лица, на който са възложени функции на финансов контрольор, юрисконсулти, служители от звеното за обществени поръчки или други длъжностни лица, на което е възложено осъществяване на предварителен контрол за законосъобразност.

Припомняме, че при персонализираните уеб тренинги лекторът работи в малка група и персонално с всеки от обучаемите. Целта на подхода е усъвършенстване на професионалната компетентност на всеки един участник в обучението. Формата на обучението е дистанционна, като уебинарът, включен в тренинга по Модул №4, ще се проведе онлайн с двама лектори.

За постигане на оптимална среда на обучение и ефективно изграждане и опресняване на необходимите знания и умения, в тренингите ще участват до 12 обучаеми. Така обучението е центрирано около обучаемите и поощрява придобиването на знания и умения чрез които да подобрят своята компетентност и професионален статус.

Благодарение на експертизата и опита на лектора, чрез практикум, решаване на работни казуси, запознаване с важни моменти от актуалната съдебна практика и нашата специална сесия с въпроси и отговори, обучаемите ще извървят ключовите стъпки от процеса на проверката на работата на помощния орган на възложителя, вкл. спазване на законовите изисквания за проверка на офертите, преглед и описание на всички правнозначими факти и обстоятелства, анализ и мотиви на комисията, законосъобразност на допускането и отстраняването на участници, оценка на офертите, прилагане на изискванията относно необичайно ниските оферти, както и всички други аспекти на процеса. Детайлно ще бъдат коментирани и изискванията относно докладване наличието на ограничителни условия, в т.ч. незаконосъобразна методика, проблеми в техническата спецификация, включване на критерии за подбор като показатели за оценка на офертите, и други нарушения.

Съгласно сертифицираната ни обучителна система, освен еднодневен уебинар с презентации, практически казуси и дискусии, обучението включва и модул за устойчивост и проверка на получените знания от преминалите обучението чрез персонална онлайн сесия с преподавател, за обсъждане на практически задачи, даване на обратна връзка и насоки за последващо развитие.

Всеки обучаем ще получи лекционни материали, казус, тест, нашия ексклузивен „ЗОП+ ЧЕК ЦАИС®” – специализиран контролен лист за проверка на електронни преписки и досиета в Платформата ЦАИС ЕОП, както и примерен доклад за осъществен контрол по законосъобразност!

Всички записали се в обучението ще се убедят, че посредством персонално фокусирано, достъпно и практически ориентирано представяне на важните правни и технически аспекти от работните процеси по ЗОП, знанията и уменията за електронните поръчки стават достижима цел.

УКАЗАНИЕ ЗА УЧАСТИЕ В УЕБИНАР

ЛЕКТОР – ЕКСПЕРТ по ЗОП, КОНТРОЛ, УПРАВЛЕНИЕ и Е-ПОРЪЧКИ в ЦАИС ЕОП

  • Ивайло Стоянов, юрист с дългогодишен опит като експерт, лектор и процесуален представител, и в частност с опит в областта на предварителния контрол (вътрешен одитор в АДВФК и МРРБ, РВО на ВиК ЕАД – София, началник на Отдел „Предварителен контрол” и на Отдел „Предварителен контрол на процедури на договаряне“ на АОП).
  • Антони Нешев, юрисконсулт в Списание „ЗОП ПЛЮС“, експерт по ЗОП с дългогодишен опит.

СХЕМА И ФОРМАТ НА ОБУЧЕНИЕТО


ВРЕМЕ НА ПРОВЕЖДАНЕ – 16 февруари /петък/

от 9:30 ч. до 17:30 ч. (с почивка между 11 и 11.30 ч., между 13 и 13:30 ч., както и между 15 и 15:30 ч.)

  • Лекционна част – Преглед на приложимата нормативна уредба относно осъществяване на предварителния контрол за законосъобразност и Указания на министъра на финансите, утвърдени със Заповед № ЗМФ-1229/20.12.2023 г. Отражение на промяната във вътрешните правила за управление на цикъла на обществените поръчки и документооборота, заповеди и длъжностни характеристики на ангажираните длъжностни лица. Управление и контрол на процеса и работата на комисията. Преглед на основните моменти в работата на помощния орган. Изготвяне на доклад. Констатации относно условията и изискванията по процедурата на етапа, предхождащ приключването на процедурата. Докладване и изразяване на становище по процедурата. Специфики и предпоставки за изразяване на мнение за законосъобразност, мнение с резерви и отказ от изразяване на мнение по процедурата.

  • Решаване на практически въпроси – на участниците ще бъдат представени серия от практически въпроси, като по време на предвидената дискусия на обучаващите се ще бъдат задавани въпроси, относими към съответните ключови етапи и аспекти на цикъла на обществените поръчки, на които с помощта на лекторите те ще отговарят и ще получат допълнителни разяснения. Препоръчително е обучаемите да разполагат с камера и микрофон с оглед по-висока ефективност на обучението. Проверка на електронната поръчка в ЦАИС ЕОП – реална работа в дигиталната среда на тестовата версия на ЦАИС ЕОП.

ПЕРСОНАЛЕН УЧЕБЕН ЧАС

  • Самостоятелна работа, контрол и обратна връзка. Всеки обучаем получава и възможност за Персонална онлайн среща с преподавател (в рамките на един учебен час), която следва да се използва в рамките на 30 дни от датата на основното обучение. Последващите занятия са предназначени за затвърждаване на усвоените базисни знания и умения за електронно възлагане на обществени поръчки, като участниците самостоятелно ще попълнят тест, ще решат практически казус и ще изпълнят зададени от преподавателя задачи. След проверка от преподавателя, всички участници ще получат персонална обратна връзка и насоки за усъвършенстване на знанията и уменията си по електронни обществени поръчки.

ЗОП ПЛЮС СЕРТИФИКАТ®

  • Всеки участник ще получи удостоверение за преминато обучение по чл. 140, ал. 1, т. 8 от ППЗОП. Обучаемите справили се с окончателния казус и тест, и покрили изискванията за устойчивост (в рамките на предвидената самостоятелна работа) ще получат и нашия СЕРТИФИКАТ* за експерти по обществени поръчки Модул № 4® „Осъществяване на предварителен контрол за законосъобразност на обществените поръчки съгласно чл. 237б от ЗОП“.

* Сертификатът се издава, съгласно утвърдената ни система за управление на качество на обученията ISO 9001 ÖHMI EuroCert GmbH, Магдебург, Германия.

ЗА УЧАСТИЕ В ТРЕНИНГА

Стойността за участие е в размер на 480 лева с ДДС за един участник.

За да потвърдите участието си, моля изпратете заявка свободен текст на zopplus@gmail.com, съдържаща информация за броя на служителите, име и длъжност, както и данни, необходими за фактура или използвайте електронната ни форма на заявка по-долу.

Необходимата техническа информация как да се включите в уеб тренинга може да намерите по-долу. Участниците следва да разполагат с персонален компютър, лаптоп, таблет или мобилен телефон. 

Всеки участник може да зададе предварително въпроси, както и да посочи областта на професионалните си интереси с оглед персонализиране на обучителния процес!

Броят на участниците за всяко онлайн обучение е ограничен до 12, като регистрацията ще се извършва по реда на получаване на заявките.

Местата се изчерпват бързо, моля заявете участие сега!

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

tel: 0882 653 036, e-mail: zopplus@gmail.com, web: www.zopplus.com

УКАЗАНИЕ ЗА УЧАСТИЕ В УЕБИНАР

ИЗВЕСТИЕ ЗА АВТОРСКИ ПРАВА И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ

ПРОФЕСИОНАЛНИ ОБУЧЕНИЯ ЗОП ПЛЮС®

СЕРТИФИЦИРАНИ СЪГЛАСНО СУК ISO 9001:2015

Уебинар в zoom.us

ON LINE
+359 882 653 036
View Място Website

Изберете обучение, подходящо за ВАС

Тук може да разгледате нашите обучения разположени в календара по месеци и да прецените, кое е най-удобно и подходящо за вашите нужди и време. Може да запазите събиието в личните си календари: Google calendar или  ICAl


Отзиви на учасници

С.Д.

Уважаеми дами и господа!

Искам да изразя своята благодарност за професионализма, вложен в семинара. За първи път се включвам в събитията организирани от Вас и останах дълбоко очарована.
С удоволствие ще се включвам и в бъдеще.
Благодаря Ви!
С уважение,
София Диамандиева

София Диамандиева

Ю.Т.

“Дойдох с високи очаквания и въпроси, на които не успявах да намеря отговор въпреки големия си опит по ЗОП. Радвам се, че организацията и лекторите бяха на очаквано високо ниво, както е било и на предишни обучения на Списание “ЗОП ПЛЮС” на които съм участвала. Обмяната на опит и добри практики с компетентни колеги винаги помага!”

Ю.Т.

Д.Д.

“Всичко по провеждане на семинара протече гладко, пролича си, че организаторите имат опит в тази област. Лекторите бяха компетентни и отговориха и на най-сложните въпроси, поставени от участниците. Макар че от скоро работя обществени поръчки, след това обучение се чувствам по-подготвена, завързах и много полезни контакти с по-опитни колеги, до които ще се допитвам и занапред.”

Д.Д.

Т.Ц.

“От години участваме в поръчки по ЗОП и с колегите натрупахме доста опит, който ни помагаше да се измъкваме и от най-сложни ситуации. Преминаването към електронни поръчки обаче наложи да свикваме с много нови методи на работа и имахме нужда от насоки от колеги с повече опит в ЦАИС. Удовлетворени сме, че избрахме обучението на Списание “ЗОП ПЛЮС”, определено ще разчитаме на тяхната помощ и в бъдеще”.

Т.Ц.

И.С.

“От работата ни бяха ангажирали Списание “ЗОП ПЛЮС” за провеждане на обучение на място при нас и всички колеги останаха много доволни, че могат за получат помощ без да е нужно да пътуват и отсъстват от работа. Лекторите бяха на наше разположение и отговориха на всички въпроси, с което много ни помогнаха. Искрено сме благодарни за възможността да преминем такова обучение.”

И.С.

В.И.

“Никога не бях участвала в онлайн обучение и не бях сигурна дали по този начин човек може да научи на практика как да се справям с работата в системата ЦАИС. Ситуацията обаче беше такава, че имах нужда от отговори на много въпроси и това, което прочетох за Списание “ЗОП ПЛЮС” ме убеди да се запиша за уебинара. Бях много приятно изненадана от търпението и професионализма на лектора и останах много доволна. Въпреки че предпочитам обученията на живо, при нужда отново бих се доверила на вашите услуги.”

В.И.

Р.С.

„Организацията беше на високо ниво и получих необходимото съдействие преди и по време на обучението. Лекторите ме впечатлиха с актуалната информация, която представиха, а практическите съвети, които получих от тях много ми помогнаха да мога да се справям и с неочаквани трудности по прилагане на закона. Определено съм доволен от участието си в семинара на Списание “ЗОП ПЛЮС”.

Р.С.

П.П.

“Въпреки дългогодишния ми опит по ЗОП, постоянно изникват казуси, които сякаш ни вкарват в задънена улица. В подобни случаи винаги разчитам на възможността да получа помощ от специалисти с опит, като тези които срещнах в лицето на лекторите на Списание “ЗОП ПЛЮС” и други колеги, с които се запознах на провежданите от тях професионални обучения”.

П.П.

Г.В.

“От скоро работя в областта на обществените поръчки и не бях сигурен дали ще мога да разбера всичко на обучението, но предвид добрите отзиви на колеги реших да опитам и съм много доволен. Информацията беше поднесена по достъпен начин, а лекторите обърнаха внимание на всеки участник и отговориха на въпросите ни на разбираем език. Вече се чувствам по-уверен при изпълнение на задачи по ЗОП. Благодаря ви!”.

Г.В.

М.Т.

“Искам да изкажа своята благодарност за проведеното днес обучение. Беше изключително подробно, ясно и професионално проведено и организирано. В най-висока степен ми допадна практическата насоченост на обучението – това, че се премина през всички етапи – възлагане, подаване на оферти и оценяване, както се демонстрира процеса от страна всички участници. Подобна всеобхватност внася яснота и логическа обвързаност при работа в системата. Аз лично нямах високи очаквания към онлайн обучение, но бях изненадан от продукта който получих. С удоволствие ще се включа в бъдещи обучения организиран от Вас”.

М.Т.

Вече са регистрирани: 1 / ∞

Регистрацията за това обучение приключи!

error: Content is protected !!