+359 882 653 036; +359 700 20 680 office@zopplus.com

За нас

Кои сме ние

 

Списание „ЗОП ПЛЮС“ е професионална медия и консултантска организация, която вече десет години предоставя на своите клиенти и абонати широк спектър от правни и обучителни услуги по подпомагане управлението на процесите по възлагане и контрол на обществените поръчки.

01. Издания

Специализирано списание“ЗОП+“ водещо периодично издание в областа на обществените поръчки.

Библиотека ЗОП+ – сборници и справочни издания.

02. Комплексни консултации

Консултанстка и правна помощ в областа на Обществените поръчки.

Виртуален ЗОП+ асистент по е-поръчки в ЦАИС ЕОП

03. Обучения

Специализирани обучения – семинари и вебинари за практическа знания и умения по електронни обществени поръчки. 

Тематични акценти за възложители и за участници в процедури по ЗОП

Нашите лектори

Доказан успех

Цифрите не лъжат

С всяка следваща година списание „ЗОП ПЛЮС” се утвърждава като водеща медия в областта на обществените поръчки и предпочитан избор при правните издания, обучителните събития, консултантската помощ и предоставянето на специализирана информация за професионалистите по ЗОП. Услугите ни и едноименният електронен портал привличат все повече приятели, партньори и съмишленици в разрастващата се общност на "ЗОП ПЛЮС" – десетки хиляди експерти, възложители и участници в процедури за възлагане на обществени поръчки, с които се подкрепяме и осъществяваме полезно сътрудничество.

ПРОВЕДЕНИ ОБУЧЕНИЯ: СЕМИНАРИ, УЕБИНАРИ И ОБУЧЕНИЯ НА МЯСТО

Издадени броеве на специализираното списание „ЗОП ПЛЮС”

Издадени книги, сборници, вестници и притурки

Решени практически казуси и отговори на специфични въпроси

Ивайло Стоянов

Ивайло Стоянов

Главен юрисконсулт в Списание „ЗОП ПЛЮС“

Г-н Стоянов е водещ правен консултант на Списание „ЗОП ПЛЮС“ и процесуален представител на редица публични организации, в т.ч. СУ „Св. Климент Охридски“, Община Приморско и други. Притежава дългогодишен опит в областта на управлението, възлагането и контрола на обществените поръчки. Работил е като началник на Отдел „Предварителен контрол” и Отдел „Предварителен контрол на договаряне без обявление” на Агенцията по обществени поръчки, вътрешен одитор в АДВФК и МРРБ, ръководител на вътрешния одит на „ВиК” ЕАД – София и други. Преподавател по обществени поръчки в Института по публична администрация, Школата по публични финанси, Националното сдружение на експертите по обществени поръчки и други институции и организации. Сертифициран обучител на обществени поръчки от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР). Автор на множество статии, сборници, наръчници и книги в областта на обществените поръчки. 

Д-р Полина Цокова

Д-р Полина Цокова

Юрист и експерт по обществени поръчки

Г-жа Цокова работи като юрисконсулт в Списание „ЗОП ПЛЮС“. Има дългогодишен опит в структурни звена, подпомагащи в правно отношение управлението и контрола на обществените поръчки в държавната администрация. Автор е на над 100 публикации в областта на обществените поръчки.

Антони Нешев

Антони Нешев

Юрист и експерт по обществени поръчки

Г-н Нешев е юрисконсулт в Списание „ЗОП ПЛЮС“ и експерт по ЗОП с дългогодишен практически опит.

Йордан Халаджов

Йордан Халаджов

Главен редактор на Списание "ЗОП ПЛЮС" и председател на УС на Националното сдружение на експертите по обществени поръчки

Г-н Халаджов притежава магистърска степен по публична администрация и дългогодишен опит в администрацията на централно и местно ниво. Работил е като главен експерт в отдел „Предварителен контрол”, дирекция „Методология, анализ и контрол на обществените поръчки” на Агенцията по обществени поръчки. След това продължава професионалния си път в Министерство на труда и социалната политика – Управляващ орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, където заема длъжността държавен експерт в сектор „Техническа верификация”, отдел „Верификация”, главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти”. Понастоящем е на ръководна длъжност в общинската администрация на Община Карлово. Автор е на статии в областта на обществените поръчки и на множество предложения за оптимизиране на нормативната уредба в областта.

Любка Петрова

Любка Петрова

Съдия във Върховния административен съд

Съдия Любка Петрова е завършила СУ „Св. Климент Охридски“, специалност „Право“, със специализация „Правораздаване“, както и СУ „Св. Климент Охридски“, специалност „Международни отношения“, магистърска програма „Право на Европейския съюз“. През професионалния си път заема различни юридически длъжности, в т.ч. експерт-юрист в Министерство на търговията и туризма, съдебен кандидат към СГС,  главен експерт – юрисконсулт в Министерство на икономиката и адвокат в САК. От 2007 до 2012 г. е съдия в Административен съд София-град, като след 12.07.2012 г. е заместник-председател на Административен съд София-град и ръководител на ІІ отделение на АССГ. От 2022 г. г-жа Петрова е съдия във Върховния административен съд и представител на България в Консултативния комитет на Единния патентен съд на ЕС. Лектор на множество семинари по различни правни въпроси.

Свържете се с нас

+359 882 653 036

Горещ телефон: +359 700 20 680

seminars@zopplus.com

Share This