+359 882 653 036; +359 700 20 680 office@zopplus.com

Сравнете с работния си календар и планувайте подходящи дати за обучение
Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

Тридневен УЕБИНАР ЮРИСПРАКТИК+: НОВИ МОМЕНТИ В ЗОП И ЗАНН * Е-ПОРЪЧКИ В ЦАИС ЕОП * РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2022/576 * НОВА ЕВРОПЕЙСКА И НАЦИОНАЛНА СЪДЕБНА ПРАКТИКА ПО ФИНАНСОВИ КОРЕКЦИИ И ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ * АДМИНИСТРАТИВНО-НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ

7 септември 2022 @ 9:00 9 септември 2022 @ 13:30

360лв. с ДДС
Семинар в ZOOM.us
Уебинар в zoom.us

КОМБИНИРАНА ЕКСПЕРТИЗА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗОП, ЗУСЕФСУ, ЗАНН И ЕЛЕКТРОННИ ПОРЪЧКИ – УСПЕШНИ И ОТ ДИСТАНЦИЯ!

Уважаеми колеги, скъпи приятели,

Изпълнявайки мисията си да подкрепяме всички професионално ангажирани с материята на обществените поръчки, в сертифицираната по ISO 9001:2015 Програма за професионални обучения на Списание ЗОП ПЛЮС, сме предвидили и разширени ПРАКТИЧЕСКИ ОБУЧЕНИЯ ЮРИСПРАКТИК+, комбиниращи развитието на практическите умения за електронната работа по ЗОП и повишаване на нивото на юридическа подготовка – именно такова събитие ще се проведе онлайн на 7-9 СЕПТЕМВРИ.

В частта, посветена на практическите умения в електронните поръчки, посредством ПРАКТИКУМ С РЕАЛНИ ДЕЙСТВИЯ В ЦАИС ЕОП всички участници ще извървят процедурния път през отделните етапи при използването на платформата (от прогнозиране и планиране, през възлагателната процедура и участието, до сключването и оповестяването на договора за обществена поръчка).

За развитие на правната компетентност сме предвидили част, посветена на някои от очакваните ПРОМЕНИ В ЗОП, новите моменти в ЗАНН и актуална съдебна практика. Отделили сме специално място и за последните решения от 2022 г. на Съда на ЕС, които промениха цялостно концепцията за налагане на финансови корекции и съответно практиката и на контролните органи по налагане на административни наказания.

Специален акцент ще бъде темата за индексиране на договорите за обществени поръчки.

Допълнително сме включили в обучението и темата за новия Регламент (ЕС) 2022/576 в сила от 8 април 2022 г., като ще Ви запознаем с практически казуси по прилагане на този нов директно приложим акт и насоки за спазване на задължителните изисквания относно възлагането и изпълнението на обществени поръчки и дейности, финансирани от ЕС, произтичащи от него. Всеки участник ще получи актуализираната версия на нашата Притурка „ВъзложителѢ”, посветена изцяло на Регламент (ЕС) 2022/576.

Очакваме Ви!По технически съображения броят на участниците за всяко онлайн обучение е ограничен до 50, като регистрацията ще се извършва по реда на получаване на заявките.

Местата се изчерпват бързо, заявете участие сега!УКАЗАНИЕ ЗА УЧАСТИЕ В СЕМИНАРА


ЛЕКТОРИ – ЕКСПЕРТИ С ОПИТ ПО ЗОП, ЗАНН и ЕЛЕКТРОННИ ПОРЪЧКИ в ЦАИС ЕОП


Картинката не може да има празен alt атрибут; името на файла е image1-1024x683.jpg
  • Ивайло Стоянов, юрисконсулт в Списание „ЗОП ПЛЮС“ с дългогодишен опит като експерт, лектор, процесуален представител с над 100 публикации в областта на обществените поръчки.
  • Д-р Полина Цокова, юрисконсулт в Списание „ЗОП ПЛЮС“ с дългогодишен опит в държавната администрация и с множество публикации в областта на обществените поръчки.
  • Йордан Халаджов, председател на УС на НСЕОП, експерт по обществени поръчки с практически опит на централно и местно ниво. Работил е като главен експерт в Отдел „Предварителен контрол” на АОП.
  • Любка Петрова, съдия във Върховен административен съд.

ЗАПИСВАНЕ И УЧАСТИЕ


СТОЙНОСТТА за участие е в размер на 360 лева с ДДС за един участник.

Обучителната част е с продължителност от 15 (петнадесет) учебни часа.

Всеки участник ще получи актуализираната версия на нашата Притурка „ВъзложителѢ”, посветена изцяло на Регламент (ЕС) 2022/576, както и удостоверение за поддържащо обучение по чл. 140, ал. 1, т. 8 от ППЗОП.

За да потвърдите участието си, моля изпратете заявка свободен текст на zopplus@gmail.com, съдържаща информация за броя на служителите, име и длъжност, както и данни, необходими за фактура или използвайте електронната ни заявка за участие по-долу.

Технически изисквания за участие в обучението:
– Персонален компютър, лаптоп, таблет или мобилен телефон.
– Работеща аудио система на устройството.

Всеки участник може да зададе предварително въпроси,
като отговор ще получи на самото обучение!

По технически съображения броят на участниците за всяко онлайн обучение е ограничен до 50, като регистрацията ще се извършва по реда на получаване на заявките.

Местата се изчерпват бързо, заявете участие сега!

ИЗВЕСТИЕ ЗА АВТОРСКИ ПРАВА И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ

Необходимата информация как да посетите уебинара може да видите по-долу.

УКАЗАНИЕ ЗА УЧАСТИЕ В СЕМИНАРА


ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ


Tel: +359 882 653 036, E-mail: zopplus@gmail.com, Web: www.zopplus.com


ПРОГРАМА НА СЪБИТИЕТО


ДЕН ПЪРВИ – 7 СЕПТЕМВРИ /СРЯДА/

09.00 – 09.30 Регистрация на участниците

09.30 – 11.00 МОДУЛ „АКТУАЛНИ МОМЕНТИ В НОРМАТИВНАТА УРЕДБА И СЪДЕБНАТА ПРАКТИКА”

  • ПРОМЕНИ В ЗОП 2022 г.
  • Изисквания и практическо приложение на Регламент (ЕС) 2022/576. Приемане и влизане в сила, субектен и обектен обхват. Задължени лица. Изключения. Компетентни органи. Въпроси и отговори на ЕК. Прилагане по отношение на действащи договори, текущи и бъдещи възлагателни действия по ЗОП и по ЗУСЕФСУ (ПМС 160/2016). Наличието на обстоятелства по чл. 5к и чл. 5л от Регламент 2022/576 като възможно основание за отстраняване, основание за неподписване на договор с избрания изпълнител или прекратяване на вече сключен договор. Декларации за отсъствие на обстоятелства по чл. 5к и чл. 5л от Регламент (ЕС) 2022/576.

11.00 – 11.30 Почивка

11.30 – 13.00 Нови решения на СЕС и ВАС, със съществено отражение по отношение националната практика по налагането на финансови корекции и административни наказания по Част осма на ЗОП и Глава шестнадесета от ППЗОП.

Лектори: Ивайло Стоянов и д-р Полина Цокова

ДЕН ВТОРИ – 8 СЕПТЕМВРИ /ЧЕТВЪРТЪК/

9.30 – 10.30 ПРАКТИЧЕСКИ МОДУЛ „ПРОГНОЗИРАНЕ, ПЛАНИРАНЕ И ПОДГОТОВКА НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА В ЦАИС ЕОП”

Възлагателни стъпки за работа с ЦАИС ЕОП. Нормативни изисквания за електронното възлагане и вътрешни правила за управление на цикъла на обществените поръчки. Планиране и прогнозиране – график на обществените поръчки. Пазарни проучвания и консултации. Определяне на задълженията на длъжностните лица и ролите в Платформата. Досие на обществената поръчка. Изисквания за работа със системата. Регистрация и организация на работата и отговорностите на длъжностните лица и членовете на комисиите в платформата. Модули на Платформата. Определяне и предоставяне на роли.

10.30 – 11.00 ПРАКТИЧЕСКИ МОДУЛ „ИЗГОТВЯНЕ И ОБЯВЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА В ПЛАТФОРМАТА ЦАИС ЕОП”

Изготвяне и обявяване на публично състезание с обособени позиции в Платформата. Специфика при работа с обособените позиции в ЦАИС ЕОП. Обявяване на процедурата. Промени в процедурите и оповестяване чрез решение и обявление за изменение или допълнителна информация. Обжалване и спиране на обществени поръчки в ЦАИС ЕОП. Законови хипотези, водещи до спиране или прекратяване на процедури – решения за прекратяване – мотиви. Трудности при работа с ЦАИС ЕОП и начина за решаването им.

11.00 – 11.30 Почивка

11.30 – 13.00 ПРАКТИЧЕСКИ МОДУЛ „ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТА ЧРЕЗ ЦАИС ЕОП”

Изготвяне, подписване и подаване на заявления и оферти в ЦАИС ЕОП. Действия при непланирано прекъсване на ЦАИС ЕОП. Декриптиране на офертите – периоди на декриптиране. Комуникация с възложителя. Длъжностни лица за контакт – деловодители – възложители/стопански субекти/изпълнители. Подаване на оферти от профил на упълномощено лице. Подаване на оферти от обединения. Възможни начини за упълномощаване и представителна власт на упълномощеното лице. Как да търсим в системата необходимата информация, как да получаваме съобщения за стартирани обществени поръчки – организация на работата по участие. Упълномощаване на лица да изготвят и подават офертата чрез ЦАИС ЕОП. Подаване на оферти чрез платформата ЦАИС ЕОП – искане и предоставяне на разяснение, декриптиране на оферта в работното поле, оттегляне на оферта, действия при изгубване на ключа. Попълване на еЕЕДОП в Платформата, в т.ч. и от обединения. Изисквания за работа с КЕП, подписване на офертата с КЕП. Практическа симулация на работа с ЦАИС ЕОП – преглед на документите по обществената поръчка и подаване на оферта чрез Платформата, повишено внимание по отделни елементи на изискванията и условията по поръчката, искане на разяснения чрез системата, предоставяне на допълнителни документи и разяснения, електронна кореспонденция между страните. Декриптиране на заявлението и офертата, период на отключване и други ключови моменти от процеса.

13.00 – 13:30 Почивка

13.30 – 15.00 ПРАКТИЧЕСКИ МОДУЛ „ВЪЗЛАГАНЕ ЧРЕЗ ЦАИС ЕОП”

Работа на комисията в ЦАИС ЕОП, определяне на членовете на комисията – заповед за работа, декларации по чл. 103 от ЗОП, изготвяне на протоколи и доклад. Заместване и замяна на членове на комисията – резервни членове, действия от председателя. Проверка и оценка на офертите. Мотивиране на констатациите на комисията. Искане за предоставяне на разяснения или обосновка. Принципът за пропорционалност в работата на комисията. Оповестяване на работата на комисията и комуникация с участниците. Приключване работата на комисията. Одобряване или връщане работата на комисията. Обжалване и връщане на работата на комисията. Предоставяне на документи по чл. 112 от ЗОП и сключване на договор в ЦАИС ЕОП, чрез Модул „Договори“. Промяна на договорите за обществени поръчки. Основания за промяна по чл. 116 от ЗОП. Оповестяване на измененията при договори за обществена поръчка.

15.00 – 15:30 Въпроси и отговори.

Лектори: Ивайло Стоянов, Йордан Халаджов и д-р Полина Цокова

ДЕН ТРЕТИ – 9 СЕПТЕМВРИ /ПЕТЪК/

9.30 – 11.00 МОДУЛ “АДМИНИСТРАТИВНО-НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ ПО ЗОП ВЪВ ВРЪЗКА С НОВИТЕ МОМЕНТИ В ЗАНН” (част първа)
Административно-наказателна отговорност по ЗОП във връзка с новите моменти в ЗАНН. Дефиниция на понятието „маловажен случай“. Състави и нарушения. Актуална съдебна практика.

11.00 – 11.30 Почивка

11.30 – 13.00 МОДУЛ “АДМИНИСТРАТИВНО-НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ ПО ЗОП ВЪВ ВРЪЗКА С НОВИТЕ МОМЕНТИ В  ЗАНН” (част втора)
Административно-наказателна отговорност по ЗОП във връзка с новите моменти в ЗАНН. Дефиниция на понятието „маловажен случай“. Състави и нарушения. Актуална съдебна практика.

Лектор: Любка Петрова, съдия във ВАС

13.00 Въпроси и отговори

13.30 Закриване на събитието

* Организаторите си запазват правото да извършват промени в програмата и определените лектори.

ИЗВЕСТИЕ ЗА АВТОРСКИ ПРАВА И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ

Списание ЗОП ПЛЮС

+359 882 653 036

zopplus@gmail.com

Изберете обучение, подходящо за ВАС

Тук може да разгледате нашите обучения разположени в календара по месеци и да прецените, кое е най-удобно и подходящо за вашите нужди и време. Може да запазите събиието в личните си календари: Google calendar или  ICAl


Отзиви на учасници

С.Д.

Уважаеми дами и господа!

Искам да изразя своята благодарност за професионализма, вложен в семинара. За първи път се включвам в събитията организирани от Вас и останах дълбоко очарована.
С удоволствие ще се включвам и в бъдеще.
Благодаря Ви!
С уважение,
София Диамандиева

София Диамандиева

Ю.Т.

“Дойдох с високи очаквания и въпроси, на които не успявах да намеря отговор въпреки големия си опит по ЗОП. Радвам се, че организацията и лекторите бяха на очаквано високо ниво, както е било и на предишни обучения на Списание “ЗОП ПЛЮС” на които съм участвала. Обмяната на опит и добри практики с компетентни колеги винаги помага!”

Ю.Т.

Д.Д.

“Всичко по провеждане на семинара протече гладко, пролича си, че организаторите имат опит в тази област. Лекторите бяха компетентни и отговориха и на най-сложните въпроси, поставени от участниците. Макар че от скоро работя обществени поръчки, след това обучение се чувствам по-подготвена, завързах и много полезни контакти с по-опитни колеги, до които ще се допитвам и занапред.”

Д.Д.

Т.Ц.

“От години участваме в поръчки по ЗОП и с колегите натрупахме доста опит, който ни помагаше да се измъкваме и от най-сложни ситуации. Преминаването към електронни поръчки обаче наложи да свикваме с много нови методи на работа и имахме нужда от насоки от колеги с повече опит в ЦАИС. Удовлетворени сме, че избрахме обучението на Списание “ЗОП ПЛЮС”, определено ще разчитаме на тяхната помощ и в бъдеще”.

Т.Ц.

И.С.

“От работата ни бяха ангажирали Списание “ЗОП ПЛЮС” за провеждане на обучение на място при нас и всички колеги останаха много доволни, че могат за получат помощ без да е нужно да пътуват и отсъстват от работа. Лекторите бяха на наше разположение и отговориха на всички въпроси, с което много ни помогнаха. Искрено сме благодарни за възможността да преминем такова обучение.”

И.С.

В.И.

“Никога не бях участвала в онлайн обучение и не бях сигурна дали по този начин човек може да научи на практика как да се справям с работата в системата ЦАИС. Ситуацията обаче беше такава, че имах нужда от отговори на много въпроси и това, което прочетох за Списание “ЗОП ПЛЮС” ме убеди да се запиша за уебинара. Бях много приятно изненадана от търпението и професионализма на лектора и останах много доволна. Въпреки че предпочитам обученията на живо, при нужда отново бих се доверила на вашите услуги.”

В.И.

Р.С.

„Организацията беше на високо ниво и получих необходимото съдействие преди и по време на обучението. Лекторите ме впечатлиха с актуалната информация, която представиха, а практическите съвети, които получих от тях много ми помогнаха да мога да се справям и с неочаквани трудности по прилагане на закона. Определено съм доволен от участието си в семинара на Списание “ЗОП ПЛЮС”.

Р.С.

П.П.

“Въпреки дългогодишния ми опит по ЗОП, постоянно изникват казуси, които сякаш ни вкарват в задънена улица. В подобни случаи винаги разчитам на възможността да получа помощ от специалисти с опит, като тези които срещнах в лицето на лекторите на Списание “ЗОП ПЛЮС” и други колеги, с които се запознах на провежданите от тях професионални обучения”.

П.П.

Г.В.

“От скоро работя в областта на обществените поръчки и не бях сигурен дали ще мога да разбера всичко на обучението, но предвид добрите отзиви на колеги реших да опитам и съм много доволен. Информацията беше поднесена по достъпен начин, а лекторите обърнаха внимание на всеки участник и отговориха на въпросите ни на разбираем език. Вече се чувствам по-уверен при изпълнение на задачи по ЗОП. Благодаря ви!”.

Г.В.

М.Т.

“Искам да изкажа своята благодарност за проведеното днес обучение. Беше изключително подробно, ясно и професионално проведено и организирано. В най-висока степен ми допадна практическата насоченост на обучението – това, че се премина през всички етапи – възлагане, подаване на оферти и оценяване, както се демонстрира процеса от страна всички участници. Подобна всеобхватност внася яснота и логическа обвързаност при работа в системата. Аз лично нямах високи очаквания към онлайн обучение, но бях изненадан от продукта който получих. С удоволствие ще се включа в бъдещи обучения организиран от Вас”.

М.Т.