+359 882 653 036; +359 700 20 680 office@zopplus.com

Сравнете с работния си календар и планувайте подходящи дати за обучение
Зарежда Събития

« Всички Събития

 • Това събитие е минало събитие.

Блиц уебинар: “ЗАБРАНИ ПО РЕГЛАМЕНТ 2022/576 (В СИЛА ОТ М. АПРИЛ 2022 г.), СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО, ВЪЗЛАГАНЕТО И УЧАСТИЕТО В ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧKИ“

8 юли 2022 @ 9:30 12:00

150лв. с ДДС
Семинар в ZOOM.us
Уебинар в zoom.us

ПРОФЕСИОНАЛНИ ОБУЧЕНИЯ ЗОП ПЛЮС®
СЕРТИФИЦИРАНИ СЪГЛАСНО СУК ISO 9001:2015


Уважаеми колеги, скъпи приятели,

Водени от желанието си да сме максимално полезни на възложителите, участниците и изпълнителите на обществени поръчки, както и на бенефициентите, разходващи средства от ЕС, респ. техните участници и изпълнители на публични покани по ЗУСЕСИФ при справяне с всички актуални предизвикателства в областта на разходване на публични средства, ще проведем специален ЗОП ПЛЮС БЛИЦ УЕБИНАР®, изцяло посветен на забраните, задълженията, ограниченията и санкциите по Регламент (ЕС) 2022/576 в сила от 8 април 2022 г.* за изменение на Регламент (ЕС) № 833/2014 относно ограничителни мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна. Уебинарът включва един модул, с презентация от лекторите и сесия с въпроси и отговори, и ще се състои на 8 ЮЛИ 2022 г.

Блиц форматът и продължителността от 2 часа целят постигане на максимален ефект, както за служебно ангажирани експерти, така и за колеги, които в момента са на море или планина, но от всяко устройство могат за кратко да се запознаят с най-актуалните правила в областта на обществените поръчки.

Благодарение на опита и експертизата на нашите лектори, участниците в онлайн обучението ще получат подробна информация за този нов директно приложим регламент и насоки за спазване на задължителните изисквания относно възлагането и изпълнението на обществени поръчки и дейности, финансирани от ЕС, произтичащи от този акт.

Всички участници в БЛИЦ УЕБИНАРА ще получат указания за прилагане на Регламент (ЕС) 2022/576, примерни образци на декларации за отсъствие на обстоятелства по чл. 5к от Регламент (ЕС) 2022/576 и друга полезна информация.

Присъединете се и вие, бъдете винаги в крак с всички ЗОП ПЛЮС новости!

Очакваме Ви!


* РЕГЛАМЕНТ 2022/576 Е В СИЛА И Е ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН ЗА ПРИЛАГАНЕ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛИ, УЧАСТНИЦИ, ИЗПЪЛНИТЕЛИ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ, КАКТО И ОТ БЕНЕФИЦИЕНТИ НА СРЕДСТВА ОТ ЕС (КОИТО НЕ СА ВЪЗЛОЖИТЕЛИ ПО ЗОП), УЧАСТНИЦИ И ИЗПЪЛНИТЕЛИ НА ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ ПО ЧЛ. 50 ОТ ЗУСЕСИФ

КОМБИНИРАНА КОМПЕТЕНТНОСТ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗОП, ЗУСЕСИФ, ЗАНН
И ЕЛЕКТРОННИ ПОРЪЧКИ – УСПЕШНИ И ОТ ДИСТАНЦИЯ!

По технически съображения броят на участниците за всяко онлайн обучение е ограничен до 50, като регистрацията ще се извършва по реда на получаване на заявките.
Местата се изчерпват бързо, заявете участие сега!

УКАЗАНИЕ ЗА УЧАСТИЕ В СЕМИНАРА


ЛЕКТОРИ – ЮРИСТИ И ТОП ЕКСПЕРТИ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ


Картинката не може да има празен alt атрибут; името на файла е image1-1024x683.jpg
 • Ивайло Стоянов, юрисконсулт в Списание „ЗОП ПЛЮС“ с дългогодишен опит като експерт, лектор, процесуален представител и с над 100 публикации в областта на обществените поръчки.
 • Д-р Полина Цокова, юрисконсулт в Списание „ЗОП ПЛЮС“ с дългогодишен опит в държавната администрация и с множество публикации в областта на обществените поръчки.

АКЦЕНТИ НА СЪБИТИЕТО И ЦЕЛЕВИ ГРУПИ,
КЪМ КОИТО Е НАСОЧЕН УЕБИНАРЪТ

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2022/576 – ЗАБРАНИ, ЗАДЪЛЖЕНИЯ, ОГРАНИЧЕНИЯ И САНКЦИИ

 • Основания по Член 215 и Член 288 от Договора за функционирането на Европейския съюз;
 • Регламент (ЕС) 2022/576 на Съвета от 8 април 2022 година за изменение на Регламент (ЕС) № 833/2014 относно ограничителни мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна – приемане и влизане в сила;
 • Регламент на Съвета (ЕС) №833/2014 от 31 юли 2014 година относно ограничителни мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна;
 • Субектен обхват – възложители, участници и изпълнители на обществени поръчки, задължени да прилагат регламента, бенефициенти на средства от ЕС (които не са възложители по смисъла на чл. 5 от ЗОП), участници и изпълнители по Глава четвърта от ЗУСЕСИФ;
 • Обектен обхват – обществени поръчки и дейности по чл. 49, ал. 1 от ЗУСЕСИФ, попадащи в обхвата на регламента.

НАСОКИ ПО ПРИЛАГАНЕ НА ИЗИСКВАНИЯТА ПО РЕГЛАМЕНТА

 • Прилагане на изискванията по отношение на текущи и бъдещи обществени поръчки и дейности по ЗУСЕСИФ, приложимост спрямо действащи договори за обществени поръчки и договори, сключени по реда на ПМС № 160 от 1 юли 2016 г. за определяне правилата за разглеждане и оценяване на оферти и сключването на договорите в процедурата за избор с публична покана от бенефициенти на безвъзмездна финансова помощ от европейските структурни и инвестиционни фондове;
 • Изключения от приложното поле на чл. 5к и чл. 5л от Регламент 2022/576;
 • Изисквания към документацията по ЗОП, в т.ч. образци на декларации по чл. 5к от Регламент 2022/576, примерни указания по чл. 31, ал. 1, т. 4 от ЗОП за подготовка на офертата;
 • Изисквания към документацията по чл. 51 от ЗУСЕСИФ, в т.ч. образци на декларации по чл. 5л от Регламент 2022/576, примерни указания по чл. 51, ал. 1, т. 3 от ЗУСЕСИФ – изисквания към офертите;
 • Деклариране на обстоятелства по чл. 5к  и чл. 5л от Регламент (ЕС) 2022/576;
 • Наличието на обстоятелствата по чл. 5к от Регламент 2022/576 като основание за отстраняване от обществени поръчки и посочването им в заявлението по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП;
 • Наличието на обстоятелствата по чл. 5л от Регламент 2022/576 като основание за отстраняване от публични покани по чл. 50 от ЗУСЕСИФ и посочването им в офертите по чл. 53, ал. 1 от ЗУСЕСИФ;
 • Отражение върху работата на оценителната комисия (проверка в публични източници на информация, искане на разяснения в хода на възлагането, проверка от трети лица и др.);
 • Способи на доказване на липсата или наличието на обстоятелствата по чл. 5к от Регламент 2022/576;
 • Обжалване пред КЗК и ВАС във връзка с наличие на обстоятелства по чл. 5к от Регламент (ЕС) 2022/576;
 • Специфики – например при участници обединения, вътрешен конкурентен подбор въз основа на рамкови споразумения и др.
 • Прекратяване или спиране на договори за обществени поръчки и договори по ЗУСЕСИФ – способи за оспорване от засегнатата страна.

ЗАПИСВАНЕ И УЧАСТИЕ


СТОЙНОСТТА за участие е в размер на 150 лева с ДДС за един участник.

Цената може да бъде заплатена след заявка и до 10 работни дни след провеждане на онлайн обучението.

Всеки участник ще получи удостоверение за поддържащо обучение по чл. 140, ал. 1, т. 8 от ППЗОП.

За да потвърдите участието си, моля изпратете заявка свободен текст на zopplus@gmail.com, съдържаща информация за броя на служителите, име и длъжност, както и данни, необходими за фактура или използвайте електронната ни форма за записване.

Технически изисквания за участие в обучението:
– Персонален компютър, лаптоп, таблет или мобилен телефон.
– Работеща аудио система на устройството.

Всеки участник може да зададе предварително въпроси,
като отговор ще получи на самото обучение!
По време на уебинара въпроси се задават преимуществено чрез чат функцията.

По технически съображения броят на участниците за всяко онлайн обучение е ограничен до 50, като регистрацията ще се извършва по реда на получаване на заявките.
Местата се изчерпват бързо, заявете участие сега!

ИЗВЕСТИЕ ЗА АВТОРСКИ ПРАВА И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ

Необходимата информация как да посетите уебинара може да видите по-долу.

УКАЗАНИЕ ЗА УЧАСТИЕ В СЕМИНАРА


ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ


Tel: +359 882 653 036, E-mail: zopplus@gmail.com, Web: www.zopplus.com


ПРОГРАМА НА СЪБИТИЕТО


ДЕН ПЪРВИ – 8 ЮЛИ /ПЕТЪК/

09.30 – 10.00 Регистрация на участниците

10.00 – 10.45 Встъпителни думи. Разпоредби на Регламент (ЕС) 2022/576 на Съвета от 8 април 2022 година за изменение на Регламент (ЕС) № 833/2014 относно ограничителни мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна, приложими при разходване на публични средства, в т.ч. и със средства от фондовете на ЕС. Приемане и влизане в сила, субектен и обектен обхват. Задължени лица. Изключения. Компетентни органи.

10.45 – 11.45 Насоки за прилагане на изискванията по Регламент (ЕС) 2022/576. Прилагане по отношение на действащи договори, текущи и бъдещи възлагателни действия по ЗОП и по ЗУСЕСИФ (ПМС 160/2016). Наличието на обстоятелствата по чл. 5к и чл. 5л от Регламент 2022/576 като възможно основание за отстраняване, основание за неподписване на договор с избрания изпълнител или прекратяване на вече сключен договор договор. Отражение върху работата на оценителната комисия (проверка в публични източници на информация, искане на разяснения в хода на процедурата и др.). Оспорване и обжалване на действията на възложители и бенефициенти. Способи на доказване на липсата или наличието на обстоятелствата по чл. 5к и чл. 5л от Регламент 2022/576. Декларации за отсъствие на обстоятелства по чл. 5к и чл. 5л от Регламент (ЕС) 2022/576. Специфики при участници обединения. Особености в хода на изпълнението на вече сключени рамкови споразумения. Други особености и приложими правила.

11.45 – 12.00 Въпроси и отговори

12.00 Закриване на събитието

Лектори: Ивайло Стоянов и Полина Цокова

* Организаторите си запазват правото да извършват промени в програмата и определените лектори.ИЗВЕСТИЕ ЗА АВТОРСКИ ПРАВА И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ

ПРОФЕСИОНАЛНИ ОБУЧЕНИЯ ЗОП ПЛЮС®
СЕРТИФИЦИРАНИ СЪГЛАСНО СУК ISO 9001:2015

Списание ЗОП ПЛЮС

+359 882 653 036

zopplus@gmail.com

Изберете обучение, подходящо за ВАС

Тук може да разгледате нашите обучения разположени в календара по месеци и да прецените, кое е най-удобно и подходящо за вашите нужди и време. Може да запазите събиието в личните си календари: Google calendar или  ICAl


Отзиви на учасници

С.Д.

Уважаеми дами и господа!

Искам да изразя своята благодарност за професионализма, вложен в семинара. За първи път се включвам в събитията организирани от Вас и останах дълбоко очарована.
С удоволствие ще се включвам и в бъдеще.
Благодаря Ви!
С уважение,
София Диамандиева

София Диамандиева

Ю.Т.

“Дойдох с високи очаквания и въпроси, на които не успявах да намеря отговор въпреки големия си опит по ЗОП. Радвам се, че организацията и лекторите бяха на очаквано високо ниво, както е било и на предишни обучения на Списание “ЗОП ПЛЮС” на които съм участвала. Обмяната на опит и добри практики с компетентни колеги винаги помага!”

Ю.Т.

Д.Д.

“Всичко по провеждане на семинара протече гладко, пролича си, че организаторите имат опит в тази област. Лекторите бяха компетентни и отговориха и на най-сложните въпроси, поставени от участниците. Макар че от скоро работя обществени поръчки, след това обучение се чувствам по-подготвена, завързах и много полезни контакти с по-опитни колеги, до които ще се допитвам и занапред.”

Д.Д.

Т.Ц.

“От години участваме в поръчки по ЗОП и с колегите натрупахме доста опит, който ни помагаше да се измъкваме и от най-сложни ситуации. Преминаването към електронни поръчки обаче наложи да свикваме с много нови методи на работа и имахме нужда от насоки от колеги с повече опит в ЦАИС. Удовлетворени сме, че избрахме обучението на Списание “ЗОП ПЛЮС”, определено ще разчитаме на тяхната помощ и в бъдеще”.

Т.Ц.

И.С.

“От работата ни бяха ангажирали Списание “ЗОП ПЛЮС” за провеждане на обучение на място при нас и всички колеги останаха много доволни, че могат за получат помощ без да е нужно да пътуват и отсъстват от работа. Лекторите бяха на наше разположение и отговориха на всички въпроси, с което много ни помогнаха. Искрено сме благодарни за възможността да преминем такова обучение.”

И.С.

В.И.

“Никога не бях участвала в онлайн обучение и не бях сигурна дали по този начин човек може да научи на практика как да се справям с работата в системата ЦАИС. Ситуацията обаче беше такава, че имах нужда от отговори на много въпроси и това, което прочетох за Списание “ЗОП ПЛЮС” ме убеди да се запиша за уебинара. Бях много приятно изненадана от търпението и професионализма на лектора и останах много доволна. Въпреки че предпочитам обученията на живо, при нужда отново бих се доверила на вашите услуги.”

В.И.

Р.С.

„Организацията беше на високо ниво и получих необходимото съдействие преди и по време на обучението. Лекторите ме впечатлиха с актуалната информация, която представиха, а практическите съвети, които получих от тях много ми помогнаха да мога да се справям и с неочаквани трудности по прилагане на закона. Определено съм доволен от участието си в семинара на Списание “ЗОП ПЛЮС”.

Р.С.

П.П.

“Въпреки дългогодишния ми опит по ЗОП, постоянно изникват казуси, които сякаш ни вкарват в задънена улица. В подобни случаи винаги разчитам на възможността да получа помощ от специалисти с опит, като тези които срещнах в лицето на лекторите на Списание “ЗОП ПЛЮС” и други колеги, с които се запознах на провежданите от тях професионални обучения”.

П.П.

Г.В.

“От скоро работя в областта на обществените поръчки и не бях сигурен дали ще мога да разбера всичко на обучението, но предвид добрите отзиви на колеги реших да опитам и съм много доволен. Информацията беше поднесена по достъпен начин, а лекторите обърнаха внимание на всеки участник и отговориха на въпросите ни на разбираем език. Вече се чувствам по-уверен при изпълнение на задачи по ЗОП. Благодаря ви!”.

Г.В.

М.Т.

“Искам да изкажа своята благодарност за проведеното днес обучение. Беше изключително подробно, ясно и професионално проведено и организирано. В най-висока степен ми допадна практическата насоченост на обучението – това, че се премина през всички етапи – възлагане, подаване на оферти и оценяване, както се демонстрира процеса от страна всички участници. Подобна всеобхватност внася яснота и логическа обвързаност при работа в системата. Аз лично нямах високи очаквания към онлайн обучение, но бях изненадан от продукта който получих. С удоволствие ще се включа в бъдещи обучения организиран от Вас”.

М.Т.

Вече са регистрирани: 5 / ∞

Регистрацията за това обучение приключи!

error: Content is protected !!