+359 882 653 036; +359 700 20 680 office@zopplus.com

В брой 44 от дата 13.5.2020 г. е обнородван Законът за изменение и допълнение на Закона за здравето. С акта, приет на второ четене на 12 май, депутатите определиха как ще се регламентират обществените отношения в редица публични сектори след 13 май, когато бе краят на обявеното от Народното събрание извънредно положение в страната.

С промените се въвеждат и важни правила, относими към областта на обществените поръчки. Това става след като в пар. 12, т. 9 от ЗИД на Закона за здравето са разписани нови изменения и допълнения в Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. (ЗМДВИП), приложими за този сектор.

Съгласно новите правила, изключенията от ЗОП, предвидени в чл. 13, ал. 1 от ЗМДВИП продължават да действат и два месеца след отмяната на извънредното положение. Припомняме, че според тази дерогация, разпоредбите на ЗОП не се прилагат в три хипотези:
1. закупуване от възложителите на хигиенни материали, дезинфектанти, медицински изделия и лични предпазни средства, необходими за обезпечаване на противоепидемичните мерки;
2. закупуване на медицински изделия, медицинска и лабораторна апаратура, необходими за диагностика и лечение на заразените пациенти, консумативите за тях, както и дейности, свързани с внедряването им;
3. възлагане на дейности по обезвреждане на пестициди и болнични отпадъци съгласно Наредба № 1 за изискванията към дейностите по събиране и третиране на отпадъците на територията на лечебните и здравните заведения.

Наред с горното, в чл. 13 на ЗМДВИП се създава нова ал. 2, с която се въвежда специално изключение от ЗОП и за транспортните услуги. То също е валидно два месеца след отмяната на извънредното положение, но ще е приложимо само в първите два случая посочени по-горе.

Що се отнася до текста на досегашната норма на ал. 2 от чл. 13 на ЗМДВИП, тя става ал. 3 и вече предвижда, че по искане на изпълнител на обществена поръчка може да бъде предоговорен срокът за изпълнение, но не повече от два месеца след отмяната на извънредното положение.

Промените в Закона за здравето вече са в сила.

Източник: НС

error: Content is protected !!
Share This