+359 882 653 036; +359 700 20 680 office@zopplus.com

* КОГАТО ПРАВНАТА ЕКСПЕРТИЗА ПО ЗОП ВЪРВИ РЪКА ЗА РЪКА С ТЕХНИЧЕСКИТЕ УМЕНИЯ ЗА РАБОТА С „ЦАИС ЕОП“ *

Hotel RIU Helios Paradise
к.к. Слънчев бряг
16-18 септември, 2020 г.

Уважаеми колеги, скъпи приятели,

След множество забавяния и отлагания, от извънреден и всякакъв друг характер, на 14 юни най-накрая стартира вторият етап от поетапното преминаване към изцяло електронни обществени поръчки. Както вече е широко известно, на този етап електронното възлагане в платформата „ЦАИС ЕОП“ вече е задължително за всички институции и организации, прилагащи ЗОП.

Дългоочакваната дигиталната трансформация при поръчките обаче изисква да се премине систематичен и последователен процес на обучение за изграждане на необходимите нови компетентности за работа по ЗОП в електронна среда. Затова, водени от своята мисия да подпомагаме всички, които са професионално ангажирани с материята на обществените поръчки, и след прага на същинския старт на задължителното възлагане чрез „ЦАИС ЕОП“ ние продължаваме своята обучителна програма с професионално обучение в предразполагащата морска атмосфера на Hotel RIU Helios Paradise в к.к. Слънчев бряг.

В рамките на събитието ще съберем представители на експертната общност от цялата страна, за да отбележим новото електронно начало при възлагането на обществени поръчки в „ЦАИС ЕОП“. Както и да обсъдим и споделим опит за най-ефективните начини за справяне с всички предизвикателства в нормативната уредба и практиката, съгласно АКТУАЛНИТЕ ИЗМЕНЕНИЯ в ЗОП и ППЗОП. За да достигнем до овладяване на всички нови начини на работа, дигитални умения и компетентности, които вече се превръщат в неизменна част от арсенала на всеки експерт по ЗОП.

Неизменна остава и целта ни да заложим на изграждането на практически умения за дигитално възлагане и участие в процедури по ЗОП посредством интерактивно представяне на работата в „ЦАИС ЕОП“ с детайлизирани модули, предназначени както за участници, така и за възложители.

Обучението е подходящо както за напреднали, така и за начинаещи в електронното възлагане и участие в обществени поръчки, и може да бъде полезно за всички, без значение от техния опит и квалификация.

Очакваме Ви!

СВАЛИ ПОКАНА С ПРОГРАМА

АКЦЕНТИ НА СЪБИТИЕТО

Събитието ще се проведе в рамките на тематични практически модули. Всеки модул ще включва презентации по проблематиката, наситени с примери от практиката, както и време за дискусии и практическа работа, които ще пренесат участниците в реалната атмосфера на работата по възлагане на обществени поръчки.

КОМБИНИРАНА КОМПЕТЕНТНОСТ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗОП И ЕЛЕКТРОННИ ПОРЪЧКИ В ЦАИС ЕОП – МИСИЯТА ВЪЗМОЖНА!

ПРАКТИКУМ ПО ЕЛЕКТРОННО ВЪЗЛАГАНЕ И УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ – „ЦАИС ЕОП“

 • Преглед и визуализация на основните функционалности на системата за електронно възлагане, обхват на системата и приложимата нормативна уредба, в сила от началото на 2020 г. Указания на Агенцията по обществени поръчки. Задължителни електронни поръчки след 14 юни 2020 г.

МОДУЛ ЗА УЧАСТНИЦИ

 • Помощ и регистрация в платформата като стопански субект – участник;
 • Как да търсим в системата необходимата информация и обществени поръчки, как да получаваме съобщения за стартирани обществени поръчки – организация на работата по участие;
 • Изисквания за работа с централизираната информационна система – КЕП, представители на стопански субекти, обвързаност на данните с Търговския регистър;
 • Практическа симулация на работа с ЦАИС ЕОП – преглед на документите по обществената поръчка и подаване на оферта – КЕП, повишено внимание по отделни елементи на изискванията и документацията, искане на разяснения чрез системата, възможности за еквивалентни решения по чл. 50 от ЗОП;
 • Подготовка на оферта в „ЦАИС ЕОП“. Доказване, доказване на изискванията за лично състояние и критериите за подбор, предлагане на мерки за надеждност, попълване на еЕЕДОП в системата, предоставяне на допълнителни документи, доказване на съответствието с критериите за подбор за експерти, електронна кореспонденция между страните чрез ЦАИС ЕОП;
 • Декриптиране на офертата и ценовото предложение и период на отключване – загубване на ключа и други съществени моменти от процеса.

МОДУЛ ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛИ 

 • Помощ и регистрация в платформата като възложител/представител на възложител. Заповеди, упълномощаване и длъжностни характеристики. Администратор на системата и определяне на роли в системата;
 • Отражение на нормативните промени за електронното възлагане върху вътрешните правила за управление на цикъла на обществените поръчки и правилата за документооборота;
 • Начин на образуване на прогнозна стойност – доклад и пазарно проучване, нови изисквания в етапа на прогнозиране и планиране и забраната за разделяне на обществени поръчки, попълване на ЕЕДОП от обединения, задължените лица по чл. 54 и 55 от ЗОП, нови документи за доказване на професионалната компетентност;
 • Поддържане на досие на обществената поръчка;
 • Подготовка на обществената поръчка в системата, промяна на условията, обявяване, подписване с КЕП от възложителя, кореспонденция между страните и връчване на решения;
 • Назначаване на комисия, отваряне и проверка на оферти в „ЦАИС ЕОП“;
 • Срокове и изисквания за публикуване в профила на купувача, РОП и ОВ на ЕС, изисквания към обявата и процедурите;
 • Прилагане на чл. 72 от ЗОП, работа на комисията – изисквания към комисията и други.

ЛЕКТОРИ – ЕКСПЕРТИ по ЗОП и ЕЛЕКТРОННИ ПОРЪЧКИ в ЦАИС ЕОП

 • Ивайло Стоянов, юрист, гл. секретар на Националното сдружение на експертите по обществени поръчки (НСЕОП). Работил е като началник на Отдел „Предварителен контрол” на АОП, вътрешен одитор в Агенцията за държавен вътрешен финансов контрол и др.
 • Йордан Халаджов, зам.-председател на УС на НСЕОП, експерт по обществени поръчки с практически опит на централно и местно ниво. Работил е като главен експерт в Отдел „Предварителен контрол” на АОП.

ЗАПИСВАНЕ И УЧАСТИЕ

СТОЙНОСТТА НА ПЪЛЕН ТРЕНИНГ ПАКЕТ за участие е в размер на 690 лв. за един участник. В цената е включена такса за участие, две нощувки в двойна стая, пълен пансион, кафе-паузи, лекционни материали, попълнен образец на ЕЕДОП, обявление и др. Доплащането за 2 нощувки в самостоятелна стая е в размер на 80 лв. на вечер. 

ОТСТЪПКАТА за АБОНАТИ на сп. “ЗОП ПЛЮС” е в размер на 60 лв. за организация. 

Всеки участник ще получи удостоверение за поддържащо обучение по чл. 140, ал. 1, т. 8 от ППЗОП.

За да потвърдите участието си, моля изпратете заявка свободен текст на zopplus@gmail.com, съдържаща информация за броя на служителите, име и длъжност, както и данни, необходими за фактура или използвайте електронната ни форма за записване по-долу.

СВАЛИ ПОКАНА С ПРОГРАМА

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

tel: 0882 653 036, e-mail: zopplus@gmail.com, web: www.zopplus.com

ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ

ПРОГРАМА

ДЕН ПЪРВИ – 16 СЕПТЕМВРИ /СРЯДА/

12.00 Пристигане, настаняване и регистрация на участниците


13.00 – 14.00 Обяд


14.15 – 15.30 Откриване на обучението
МОДУЛ “АКТУАЛНИ МОМЕНТИ В НОРМАТИВНАТА УРЕДБА И СЪДЕБНА ПРАКТИКА” (част 1)
Аналитичен поглед върху приложимото законодателство по обществени поръчки. Актуални промени в ЗОП и ППЗОП. Възлагателни действия при процедурите и събирането на оферти с обява. Изготвяне на документация, решение, обявление или обява и приложения – съдържание, обхват и образци. Как да изготвим техническата си спецификация. Определяне на условията за участие, критериите за подбор, методиката за оценка, гаранциите и др. Изисквания към техническата спецификация, описание и недопускане на дискриминация. Работа на комисията, разлики между възлагането чрез обява и процедурите за възлагане на обществени поръчки, отговорности и задължения на председателя и членовете на комисиите. Мотивиране на заключенията и констатациите на комисията. Искане за предоставяне на обосновка.


15.30 – 16.00 Кафе пауза


16.00 – 18.00 МОДУЛ “АКТУАЛНИ МОМЕНТИ В НОРМАТИВНАТА УРЕДБА И СЪДЕБНА ПРАКТИКА” (част 2)
Допълнителни условия при сключване на договори за вътрешно (in-house) възлагане. Ключови моменти при прогнозиране и планиране на обществените поръчки, начин на образуване на прогнозна стойност. Дефиниране на термина „трети лица“, новите правила относно изискванията за лично състояние, критериите за подбор, методиките за оценка и други. Попълване на ЕЕДОП от обединения, лица по чл. 54 и 55 от ЗОП, прецизирани основания за отстраняване, нови документи за доказване на професионалната компетентност.
Лектори: Ивайло Стоянов и Йордан Халаджов


19.30 Работна вечеря с програма в ресторанта на хотела

ДЕН ВТОРИ – 17 СЕПТЕМВРИ /ЧЕТВЪРТЪК/

08.00 – 09.30 Закуска


09.30 – 11.00 ПРАКТИЧЕСКИ МОДУЛ „ВЪЗЛАГАНЕ ЧРЕЗ ПЛАТФОРМАТА ЦАИС ЕОП”
Преглед на основните функционалности на системата за електронно възлагане. Правила за работа с ЦАИС ЕОП и указания на АОП.


11.00 – 11.30 Кафе пауза


11.30 – 13.00 РОЛЯ “ВЪЗЛОЖИТЕЛ”:
Изисквания за работа със системата. Регистрация (като възложител) и организация на работата и отговорностите на длъжностните лица и членовете на комисиите в платформата. Възлагане чрез платформата ЦАИС ЕОП – изготвяне и публикуване на документация, решение, обявление, обява, решение за промяна, разяснение, ЕЕДОП. Работа на комисията. Отражение на нормативните промени за електронното възлагане върху вътрешните правила за управление на цикъла на обществените поръчки и правилата за документооборота. Администратор на системата и определяне на роли в системата. Начин на образуване на прогнозна стойност – доклад и пазарно проучване, нови изисквания в етапа на прогнозиране и планиране и забраната за разделяне на обществени поръчки, попълване на ЕЕДОП от обединения, задължените лица по чл. 54 и 55 от ЗОП, нови документи за доказване на професионалната компетентност. Поддържане на досие на обществената поръчка. Обсъждане, дискусия и въпроси.


13.00 – 14.00 Работен обяд в ресторанта на хотела

14.00 – 16.00 РОЛЯ “УЧАСТНИК”:
Регистрация в платформата (като стопански субект). Подаване на оферти чрез платформата ЦАИС ЕОП – искане на разяснение, отключване на оферта, работа с ЕЕДОП. Регистрация в платформата като стопански субект; Как да търсим в системата необходимата информация и обществени поръчки, как да получаваме съобщения за стартирани обществени поръчки – организация на работата по участие; Изисквания за работа с централизираната информационна система – КЕП, представители на стопански субекти, обвързаност на данните с Търговския регистър; Практическа симулация на работа с ЦАИС ЕОП – преглед на документите по обществената поръчка и подаване на оферта – КЕП, повишено внимание по отделни елементи на изискванията и документацията, искане на разяснения чрез системата, възможности за еквивалентни решения по чл. 50 от ЗОП, попълване на еЕЕДОП в системата, предоставяне на допълнителни документи и разяснения, доказване на съответствието с критериите за подбор за експерти, електронна кореспонденция между страните. Декриптиране на офертата, ценовото предложение и период на отключване – замяна при загубване на ключа и други ключови моменти от процеса. Обсъждане, дискусия и въпроси.
Лектори: Ивайло Стоянов и Йордан Халаджов


20.00 Изнесена работна вечеря с програма

ДЕН ТРЕТИ – 18 СЕПТЕМВРИ /ПЕТЪК/

08.00 – 09.30 Закуска

09.30 – 11.00 ПРАКТИЧЕСКА СИМУЛАЦИЯ НА РАБОТА С ЦАИС ЕОП (част 1)
Преглед на документите по обществената поръчка и подаване на оферта – КЕП, повишено внимание по отделни елементи на изискванията и документацията, искане на разяснения чрез системата, възможности за еквивалентни решения по чл. 50 от ЗОП.

11.00 – 11.30 Кафе пауза

11.30 – 13.00 ПРАКТИЧЕСКА СИМУЛАЦИЯ НА РАБОТА С ЦАИС ЕОП (част 2)
Доказване, доказване на изискванията за лично състояние и критериите за подбор, предлагане на мерки за надеждност, попълване на еЕЕДОП в системата, предоставяне на допълнителни документи и разяснения, доказване на съответствието с критериите за подбор за експерти, електронна кореспонденция между страните и връчване на решения по процедурата чрез ЦАИС ЕОП. Отключване на офертата и ценовото предложение и период на отключване – замяна при загубване на ключа, както и други ключови моменти от процеса.
Лектори: Ивайло Стоянов и Йордан Халаджов

13.00 Закриване на събитието и обяд

* Организаторите си запазват правото да извършват промени в програмата и определените лектори.

Share This