+359 882 653 036; +359 700 20 680 office@zopplus.com

Валентин Панчев,
експерт по обществени поръчки
и консултант на Списание “ЗОП ПЛЮС”

Въведение

За да продължим традицията да правим периодичен аналитичен преглед на изготвените от Агенцията по обществени поръчки (АОП) становища за осъществен предварителен контрол чрез случаен избор, в следващия материал ще ви запозная с избрани констатации от този контрол, реализиран за времето от 01.11.2019 г. до 01.03.2019 г.

В началото на изложението ще припомня основните правила, съобразно които се извършва предварителен контрол по чл. 232 от ЗОП от АОП, като обърна внимание на новите моменти, свързани с възникване на задължението за използване на Централизирана автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП).

След това ще разгледам и коментирам най-често правените препоръки от страна на експертите в Агенцията, относно съответствието на представените документи, подлежащи на контрол, с изискванията на ЗОП и ППЗОП.

За контрола накратко

Контролът чрез случаен избор се осъществява върху процедурите, чиито обявления за оповестяване на откриването подлежат на публикуване в РОП, с изключение на обществените поръчки в областите отбрана и сигурност.

Контролът обхваща процедури за обществени поръчки с прогнозна стойност равна или по-висока от:
1.1 000 000 лв. – за строителство;
2.200 000 лв. – за доставки и услуги.

Правилото, че на въпросния контрол подлежат само процедурите, чийто обявления подлежат на публикуване в РОП, идва да покаже, че процедурите на договаряне вече не подлежат на този предварителен контрол.

От казаното по-горе следва също, че без значение от вида на процедурата, напр. „открита“ или „публично състезание“, ако нейната прогнозна стойност е под 1 000 000 лв. за строителство или под 200 000 лв. за доставки и услуги, същата не подлежи на предварителен контрол по чл. 232 от ЗОП и съответно за възложителя не възниква задължение да изпраща информация за нея до Системата за случаен избор (ССИ).

За пълнота ще отбележа и това, че контролът е едноетапен за процедури, при които срокът за подаване на оферти е съкратен, както и за процедурите по чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП (публичните състезания).

Съществена специфика при този вид контрол е и това, че възложителите вече са длъжни да изпращат мотиви в случаите, при които не са съгласни с препоръките на АОП от първия етап на контрол. Въвеждането на това задължение цели получаване на обратна връзка за това кои препоръки са били приети, кои са били оспорени и защо.

Продължава да важи условието за достъп до ССИ от регистриран упълномощен потребител (вж. Указание за регистриране на упълномощен потребител в РОП). За регистрация на подлежаща на контрол процедура, включително такава, чието откриване следва да се оповести чрез ЦАИС ЕОП, упълномощеният потребител попълва on-line „Регистрационна форма за случаен избор на процедура, подлежаща на предварителен контрол“.

Важен нов момент, относим към контрола, е този свързан с възникване на задължението за използване на ЦАИС ЕОП. И по-конкретно, че решенията и обявленията във връзка с възлагане на поръчки вече се създават в платформата ЦАИС ЕОП, без да се използва специализирания софтуер „Редактор на форми“. В тази връзка следва да се има предвид, че подготвените в платформата документи, които подлежат на контрол, се изтеглят (чрез бутон „експорт“) и се изпращат едновременно на електронна поща pk@aop.bg като прикачени файлове към придружително писмо по образец съгласно правилата по чл. 118 от ППЗОП. За изпращането им възложителят може да използва своя електронна поща или модул „Съобщения“ на ЦАИС ЕОП. Получаването на документите се потвърждава чрез електронно съобщение до адреса, от който са изпратени. А в случай че са изпратени чрез платформата – до посочения в придружителното писмо електронен адрес. В случай че не получи потвърждение в срок до 3 работни дни, възложителят информира АОП чрез съобщение на електронна поща pk@aop.bg или по факс 02/9859 71 52.

Остава изискването за обособяване на техническата спецификация и методиката за оценка на офертите в отделни файлове със съответните наименования.

Констатции от контрола

След като уточнихме актуалните правила за извършване на контрола чрез случаен избор, в следващата част на материала ще се спрем на извадка от най-често констатираните несъответствия с изискванията на ЗОП. Те са обобщени на база публикуваните в профила на купувача на различни възложители становища за законосъобразност на съответната процедура, изготвени от АОП.


Продължението на материала може да прочетете в априлския брой на Списанието ЗОП ПЛЮС. С него може да се сдобиете като станете абонати (повече за това тук) или поръчате отделни броеве на телефон 0878 610 705 или e-mail zopplus@gmail.com.

Станете част от експертната общност със знак ПЛЮС!

error: Content is protected !!
Share This