+359 882 653 036; +359 700 20 680 office@zopplus.com

Имате възможност да сравните с работния си календар и да планувате подходящи дати за обучение, като може да ги запишете в персоналния си календар.
Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

Тридневен уебинар: НОВИ МОМЕНТИ В ЗОП И ЗАНН * Е-ПОРЪЧКИ В ЦАИС ЕОП * ПРЕВЕНЦИЯ НА ФИНАНСОВИТЕ КОРЕКЦИИ * АДМИНИСТРАТИВНО-НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ * СЪДЕБНА ПРАКТИКА

22 юни 2022 @ 9:00 24 юни 2022 @ 13:30

360лв. с ДДС

ПРОФЕСИОНАЛНИ ОБУЧЕНИЯ ЗОП ПЛЮС®
СЕРТИФИЦИРАНИ СЪГЛАСНО СУК ISO 9001:2015

Семинар в ZOOM.us
Семинар в ZOOM.us

КОМБИНИРАНА КОМПЕТЕНТНОСТ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗОП, ЗУСЕСИФ, ЗАНН
И ЕЛЕКТРОННИ ПОРЪЧКИ – УСПЕШНИ И ОТ ДИСТАНЦИЯ!


За да сме максимално полезни на експертната общност и като част от сертифицираната ни по ISO 9001:20015 Програма за професионални обучения, предлагаме на вниманието Ви настоящото специализирано ТРИДНЕВНО ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕ. Уебинарът е разделен в пет тематични модула, обхващащи всички аспекти от управлението и контрола на цикъла на електронните обществени поръчки с отчитане на спецификата при финансиране със средства от ЕС. Специален акцент е поставен на участието в поръчки и изпълнението им. Програмата е насочена към потребностите на възложители, заявители, участници и изпълнители на обществени поръчки и проекти, към одитори и финансови контрольори, бенефициенти и експерти от контролните органи и финансиращите институции, и много други.

За лектори сме поканили доказали се професионалисти, които със своята експертиза и дългогодишен опит в преподавателската, възлагателна и контролна дейност да допринесат за повишаване компетентността на участниците в сферата на обществените поръчки.

Освен ПРЕВЕНЦИЯТА НА ФИНАНСОВИ КОРЕКЦИИ и ПРАКТИЧЕСКОТО ПРИЛОЖЕНИЕ НА КЛЮЧОВИ РАЗПОРЕДБИ на ЗОП и ППЗОП, сред специалните акценти на обучението ще бъдат ПРОМЕНИТЕ В ЗОП и ЗАНН, както и АКТУАЛНА СЪДЕБНА ПРАКТИКА,  която ще бъде разяснена от г-жа ЛЮБКА ПЕТРОВА, съдия във Върховен административен съд.

По традиция е предвиден ПРАКТИКУМ С РЕАЛНИ ДЕЙСТВИЯ В ЦАИС ЕОП, с помощта на който участниците ще навлязат в тънкостите при използване на ПЛАТФОРМАТА.

Онлайн обученията са подходящи както за напреднали, така и за начинаещи!

Очакваме Ви!

УКАЗАНИЕ ЗА УЧАСТИЕ В СЕМИНАРА


ЛЕКТОРИ – ЕКСПЕРТИ по ЗОП, ЗАНН и ЕЛЕКТРОННИ ПОРЪЧКИ в ЦАИС ЕОП


Картинката не може да има празен alt атрибут; името на файла е image1-1024x683.jpg
  • Ивайло Стоянов, юрисконсулт в Списание „ЗОП ПЛЮС“ с дългогодишен опит като експерт, лектор, процесуален представител и с над 100 публикации в областта на обществените поръчки.
  • Д-р Полина Цокова, юрисконсулт в Списание „ЗОП ПЛЮС“ с дългогодишен опит в държавната администрация и с множество публикации в областта на обществените поръчки.
  • Йордан Халаджов, председател на УС на НСЕОП, експерт по обществени поръчки с практически опит на централно и местно ниво. Работил е като главен експерт в Отдел „Предварителен контрол” на АОП.
  • Любка Петрова, съдия във Върховен административен съд.

ЗАПИСВАНЕ И УЧАСТИЕ


СТОЙНОСТТА за участие е в размер на 360 лева с ДДС за един участник.

Всеки участник ще получи удостоверение за поддържащо обучение по чл. 140, ал. 1, т. 8 от ППЗОП.

За да потвърдите участието си, моля изпратете заявка свободен текст на zopplus@gmail.com, съдържаща информация за броя на служителите, име и длъжност, както и данни, необходими за фактура или използвайте електронната ни форма за записване.

Технически изисквания за участие в обучението:
– Персонален компютър, лаптоп, таблет или мобилен телефон.
– Работеща аудио система на устройството.

Всеки участник може да зададе предварително въпроси, като отговор ще получи на самото обучение!
По време на уебинара въпроси в Уебинара се задават преимуществено чрез чат функцията.

По технически съображения броят на участниците за всяко онлайн обучение е ограничен до 50, като регистрацията ще се извършва по реда на получаване на заявките.
Местата се изчерпват бързо, заявете участие сега!

ИЗВЕСТИЕ ЗА АВТОРСКИ ПРАВА И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ

Необходимата информация как да посетите уебинара може да видите по-долу.

УКАЗАНИЕ ЗА УЧАСТИЕ В СЕМИНАРА


ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ


Tel: +359 882 653 036, E-mail: zopplus@gmail.com, Web: www.zopplus.com


ПРОГРАМА НА СЪБИТИЕТО


ДЕН ПЪРВИ – 22 ЮНИ /СРЯДА/

09.00 – 09.30 Регистрация на участниците

09.30 – 11.00 МОДУЛ I „АКТУАЛНИ МОМЕНТИ В ЗОП И ППЗОП – 2022 г.”

Промени в ЗОП и ППЗОП – 2022 г. Актуални проекти на закони за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки (ЗИДЗОП).

11.00 – 11.30 Почивка

11.30 – 13.30 МОДУЛ II “ПРЕВЕНЦИЯ НА ФИНАНСОВИТЕ КОРЕКЦИИ”

Превенция на финансовите корекции. Грешки и несъответствия в отделните възлагателни етапи на цикъла на обществените поръчки. Нередности и принцип за пропорционалност съгласно Регламент 1303/2013 и ЗУСЕСИФ. Минимизиране на риска. Отговорности на заявителите, експертите по обществени поръчки, юрисконсултите, членовете на комисиите, както и контролиращите изпълнението лица.

Изменение и анексиране на договори за обществени поръчки. Стопанска непоносимост. Алгоритъм за промяна по чл. 116 от ЗОП. Услугата АнексГарант®. Действия на възложители, участници и изпълнители при промяна и индексиране на договори за обществени поръчки. Възможни опции и клаузи в проектите на договори. Действия на участниците за минимизиране риска от затруднение при изпълнението, в това число – осигуряване съгласие на експертите при вписването им в офертата, спазване на ЗЗЛД, подготовка и съдържание на офертата при съобразяване със законоустановените условия и изискванията на възложителя.

13.30 – 14.00 Представяне на новите издания на Списание „ЗОП ПЛЮС“ и услугата АнексГарант®

Сборник с коментари по ЗОП и ППЗОП, нормативни актове.

Лектор: Ивайло Стоянов

ДЕН ВТОРИ – 23 ЮНИ /ЧЕТВЪРТЪК/

9.30 – 11.00 МОДУЛ III „Практика на СЕС и ВАС по оспорване на финансови корекции по ЗУСЕСИФ”

Практика на Съда на ЕС (СЕС) и ВАС по оспорване на финансови корекции по Закона за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове (ЗУСЕСИФ). Нередности и нарушения. Изисквания към финансиращите институции при констатиране и мотивиране на нарушения.

Лектори: Полина Цокова и Ивайло Стоянов

11.00 – 11.30 Почивка

11.30 – 14.30 МОДУЛ IV „ЕЛЕКТРОННО ВЪЗЛАГАНЕ В ЦАИС ЕОП И ПРИЛОЖИМА НОРМАТИВНА УРЕДБА”

Електронно възлагане и приложима нормативна уредба. Отражение на нормативните изисквания за електронно възлагане върху вътрешните правила. Практическа симулация на работа с ЦАИС ЕОП. Изготвяне и промяна на електронна обществена поръчка. Пазарни консултации чрез ЦАИС ЕОП. Акцент върху отделни елементи на изискванията и документацията. Подготовка на оферта в ЦАИС ЕОП – подписване и подаване. Предоставяне на копия на документи. Деклариране и доказване на съответствие с изискванията за лично състояние и критериите за подбор; мерки за надеждност; попълване на еЕЕДОП в системата; предоставяне на допълнителни документи; електронна кореспонденция; предоставяне на обосновки; декриптиране на оферта и ценово предложение. Период на отключване. Загубване на ключа. Проверка на ЕЕДОП – задължени лица, деклариране на съответствие с изискванията за отстраняване и с критериите за подбор. Назначаване на комисия, декриптиране и проверка на оферти в ЦАИС ЕОП. Приключване и архивиране на електронната преписка и осигуряване на документи по чл. 112 от ЗОП. Връчване на решенията и изменение. Сключване на договор за обществена поръчка и оповестяване на резултатите от изпълнението. Контрол на изпълнението.

Лектори: Йордан Халаджов, Ивайло Стоянов и Полина Цокова

ДЕН ТРЕТИ – 24 ЮНИ /ПЕТЪК/

9.30 – 11.00 МОДУЛ V “АДМИНИСТРАТИВНО-НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ ПО ЗОП ВЪВ ВРЪЗКА С НОВИТЕ МОМЕНТИ В ЗАНН” (част първа)
Административно-наказателна отговорност по ЗОП във връзка с новите моменти в  ЗАНН. Дефиниция на понятието „маловажен случай“. Състави и нарушения. Актуална съдебна практика.

11.00 – 11.30 Почивка

11.30 – 13.00 МОДУЛ V “АДМИНИСТРАТИВНО-НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ ПО ЗОП ВЪВ ВРЪЗКА С НОВИТЕ МОМЕНТИ В  ЗАНН” (част втора)
Административно-наказателна отговорност по ЗОП във връзка с новите моменти в  ЗАНН. Дефиниция на понятието „маловажен случай“. Състави и нарушения. Актуална съдебна практика.

Лектор: Любка Петрова, съдия във ВАС

13.00 Въпроси и отговори

13.30 Закриване на събитието

* Организаторите си запазват правото да извършват промени в програмата и определените лектори.

ИЗВЕСТИЕ ЗА АВТОРСКИ ПРАВА И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ

ПРОФЕСИОНАЛНИ ОБУЧЕНИЯ ЗОП ПЛЮС®
СЕРТИФИЦИРАНИ СЪГЛАСНО СУК ISO 9001:2015

Списание ЗОП ПЛЮС

+359 882 653 036

zopplus@gmail.com

Изберете обучение, подходящо за ВАС

Тук може да разгледате нашите обучения разположени в календара по месеци и да прецените, кое е най-удобно и подходящо за вашите нужди и време. Може да запазите събиието в личните си календари: Google calendar или  ICAl


Отзиви на учасници

С.Д.

Уважаеми дами и господа!

Искам да изразя своята благодарност за професионализма, вложен в семинара. За първи път се включвам в събитията организирани от Вас и останах дълбоко очарована.
С удоволствие ще се включвам и в бъдеще.
Благодаря Ви!
С уважение,
София Диамандиева

София Диамандиева

Ю.Т.

“Дойдох с високи очаквания и въпроси, на които не успявах да намеря отговор въпреки големия си опит по ЗОП. Радвам се, че организацията и лекторите бяха на очаквано високо ниво, както е било и на предишни обучения на Списание “ЗОП ПЛЮС” на които съм участвала. Обмяната на опит и добри практики с компетентни колеги винаги помага!”

Ю.Т.

Д.Д.

“Всичко по провеждане на семинара протече гладко, пролича си, че организаторите имат опит в тази област. Лекторите бяха компетентни и отговориха и на най-сложните въпроси, поставени от участниците. Макар че от скоро работя обществени поръчки, след това обучение се чувствам по-подготвена, завързах и много полезни контакти с по-опитни колеги, до които ще се допитвам и занапред.”

Д.Д.

Т.Ц.

“От години участваме в поръчки по ЗОП и с колегите натрупахме доста опит, който ни помагаше да се измъкваме и от най-сложни ситуации. Преминаването към електронни поръчки обаче наложи да свикваме с много нови методи на работа и имахме нужда от насоки от колеги с повече опит в ЦАИС. Удовлетворени сме, че избрахме обучението на Списание “ЗОП ПЛЮС”, определено ще разчитаме на тяхната помощ и в бъдеще”.

Т.Ц.

И.С.

“От работата ни бяха ангажирали Списание “ЗОП ПЛЮС” за провеждане на обучение на място при нас и всички колеги останаха много доволни, че могат за получат помощ без да е нужно да пътуват и отсъстват от работа. Лекторите бяха на наше разположение и отговориха на всички въпроси, с което много ни помогнаха. Искрено сме благодарни за възможността да преминем такова обучение.”

И.С.

В.И.

“Никога не бях участвала в онлайн обучение и не бях сигурна дали по този начин човек може да научи на практика как да се справям с работата в системата ЦАИС. Ситуацията обаче беше такава, че имах нужда от отговори на много въпроси и това, което прочетох за Списание “ЗОП ПЛЮС” ме убеди да се запиша за уебинара. Бях много приятно изненадана от търпението и професионализма на лектора и останах много доволна. Въпреки че предпочитам обученията на живо, при нужда отново бих се доверила на вашите услуги.”

В.И.

Р.С.

„Организацията беше на високо ниво и получих необходимото съдействие преди и по време на обучението. Лекторите ме впечатлиха с актуалната информация, която представиха, а практическите съвети, които получих от тях много ми помогнаха да мога да се справям и с неочаквани трудности по прилагане на закона. Определено съм доволен от участието си в семинара на Списание “ЗОП ПЛЮС”.

Р.С.

П.П.

“Въпреки дългогодишния ми опит по ЗОП, постоянно изникват казуси, които сякаш ни вкарват в задънена улица. В подобни случаи винаги разчитам на възможността да получа помощ от специалисти с опит, като тези които срещнах в лицето на лекторите на Списание “ЗОП ПЛЮС” и други колеги, с които се запознах на провежданите от тях професионални обучения”.

П.П.

Г.В.

“От скоро работя в областта на обществените поръчки и не бях сигурен дали ще мога да разбера всичко на обучението, но предвид добрите отзиви на колеги реших да опитам и съм много доволен. Информацията беше поднесена по достъпен начин, а лекторите обърнаха внимание на всеки участник и отговориха на въпросите ни на разбираем език. Вече се чувствам по-уверен при изпълнение на задачи по ЗОП. Благодаря ви!”.

Г.В.

М.Т.

“Искам да изкажа своята благодарност за проведеното днес обучение. Беше изключително подробно, ясно и професионално проведено и организирано. В най-висока степен ми допадна практическата насоченост на обучението – това, че се премина през всички етапи – възлагане, подаване на оферти и оценяване, както се демонстрира процеса от страна всички участници. Подобна всеобхватност внася яснота и логическа обвързаност при работа в системата. Аз лично нямах високи очаквания към онлайн обучение, но бях изненадан от продукта който получих. С удоволствие ще се включа в бъдещи обучения организиран от Вас”.

М.Т.