+359 882 653 036; +359 700 20 680 office@zopplus.com

Privacy Policy

Политика на поверителност

За нас

Адресът на нашия сайт: http://seminars.zopplus.com.

„ЗОППЛЮС“ EOOД е водеща компания в организирането на семинари за обучения по Закона за Обществени Поръчки, и като такава полага специални усилия за съхраняването и защитата на правата и законните интереси на своите клиенти, контрагенти и служители.

Настоящата политика има за цел да определи мерките, които „ЗОППЛЮС“ EOOД, ще предприема във връзка и по повод защитата на личните данни на всички физически лица, с които „ЗОППЛЮС“ EOOД взаимодейства.

Администратор на личните данни, по смисъла на Регламент EU 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г., наричан по-долу Регламента и на Закона за защита на личните данни е:


Администратор: „ЗОППЛЮС“ EOOД
– http://zopplus.com/privacy-policy-gdpr/

Е-мейл: seminars@zopplus.com

Уеб-сайт: http://seminars.zopplus.com

наричан по-долу за краткост: „ЗОППЛЮС“


„ЗОППЛЮС“ обработва лични данни за следните цели:

1. Провеждане на семинарите и събитията, на които „ЗОППЛЮС“ е организатор

2. Осъществяване на маркетингови дейности

3. Сключване на договори с клиенти, доставчици и служители


Предмет на обработка от страна на „ЗОППЛЮС“ са следните видове и категории лични данни:

1. Имена на физически лица

2. Лични е-мейли и телефони


Обработката на личните данни се изразява във (същност на обработването):

1. Вписване на имената и е-мейлите на физически лица в списък на участниците за определен семинар или друго събитие

2. Вписване на имената, е-мейлите и телефоните на физически лица в списъци с клиенти

3. Вписване на имената, е-мейлите и телефоните на физически лица в договори с клиенти, доставчици и служители


„ЗОППЛЮС“ предприема следните технически и организационни мерки за защита на личните данни, които администрира:

– Контрол на физическия достъп – защита срещу неразрешен достъп до помещения, оборудване и устройства за обработка на лични данни

– Контрол на електронния достъп – защита срещу неразрешено използване на системите за обработка на лични данни и съхранение на лични данни

– Контрол при въвеждане на лични данни  – осъществяване на контрол от страна на  „ЗОППЛЮС“ от кого се въвеждат, променят или изтриват лични данни в система за обработка на данни

– Превенция на неразрешено четене, копиране, промяна или изтриване на лични данни в рамките на цялостната бизнес дейност на „ЗОППЛЮС“

– Предотвратяване на случайно или умишлено унищожаване или загуба на лични данни

– Бързо възстановяване (Член 32, Параграф 1, Точка „в“ от Регламента) – способност за своевременно възстановяване на наличността и достъпа до личните данни в случай на физически или технически инцидент, включително чрез създаване на back-up файлове съдържащи лични данни


„ЗОППЛЮС“ обработва лични данни при спазването на следните принципи  (чл. 5, параграф 1 от Регламента):

а) Обработване по законосъобразен, добросъвестен и прозрачен начин по отношение на субекта на личните данни

б) Събиране на лични данни за конкретни, изрично указани и легитимни цели

в) Свеждане на данните до минимум

г) Точност на личните данни и поддръжка в актуален вид

д) Съхраняване във форма, която да позволява идентифицирането на субекта на данните за период, не по-дълъг от необходимото за целите, за които се обработват личните данни

е) Обработване по начин, който гарантира подходящо ниво на сигурност на личните данни

„ЗОППЛЮС“ гарантира, че лицата под негово ръководство, имащи достъп до личните данни, са задължени да спазват конфиденциалността на личните данни и имат задължение за поверителност. Задължението за поверителност на тези лица, продължава и след прекратяване на съответното правоотношение с „ЗОППЛЮС“.

Документацията, удостоверяваща обработката на личните данни в съответствие с разпоредбите на Регламента и на Закона за защита на личните данни, се съхранява, след прекратяване на взаимоотношенията със субекта на личните данни, до изтичане на съответните срокове, в които „ЗОППЛЮС“ има право да съхранява информацията.


Субектите на личните данни, администрирани от „ЗОППЛЮС“, имат следните основни права (Глава III от Регламента):

– Право на информация за личните данни предмет на обработка – принцип на прозрачност

– Право на достъп до личните данни

– Право на коригиране на личните данни

– Право на изтриване на личните данни (правото „да бъдеш забравен”)

– Право на ограничаване на обработването на личните данни

– Право на уведомяване при коригиране или изтриване на личните данни или ограничаване на обработването

– Право на преносимост на данните

– Право на възражение за обработване на данните

– Право да не бъдат обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране

Национален орган по контрол за спазване разпоредбите на Регламент EU 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. и на Закона за защита на личните данни е:


Комисия за защита на личните данни

Адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Телефон: 02/91-53-518

Електронна поща: kzld@cpdp.bg

Интернет страница: www.cpdp.bg

Всеки субект на лични данни, който счита, че неговите права са нарушени при обработката на лични данни от страна на „ЗОППЛЮС“, има право да подаде жалба до Комисията за защита на личните данни.

Какво представляват бисквитките:

Бисквитката е обикновен текстов файл, който се записва във Вашия компютър или мобилно устройство от сървъра на уеб сайт. Само този сървър ще може да изтегли или да прочете съдържанието на тази бисквитка.

Всяка бисквитка е уникална за Вашия уеб браузър. Тя ще съдържа анонимна информация, като например уникален идентификатор, името на сайта и някои числа. Тя позволява на уеб сайта да запаметява различни неща, като например Вашите предпочитания.

Бисквитките могат да бъдат зададени от уеб сайта, който посещавате (те са известни като „собствени бисквитки“), или могат да бъдат зададени от други сайтове, които управляват съдържанието на страницата, която разглеждате („бисквитки на трети лица“).

Разрешаване/забраняване на бисквитките:

Можете да предотвратите записване на бисквитки във Вашето устройство, като настроите браузъра си да не ги приема. Моля, имайте предвид, че за повечето браузъри приемането на бисквитки е настройка по подразбиране.

В допълнение, можете по всяко време да изтривате бисквитките, съхранявани във Вашето устройство. Инструкции как да го направите могат да бъдат намерени в ръководството за вашия браузър или устройство.

Какви бисквитки използва нашият сайт:

Нашият сайт използва бисквитките на Google Analytics, които са предназначени за събиране на информация относно разглеждано съдържание и потребителски предпочитания.

Share This