+359 882 653 036; +359 700 20 680 office@zopplus.com

Имате възможност да сравните с работния си календар и да планувате подходящи дати за обучение, като може да ги запишете в персоналния си календар.
Loading Events

« All Events

 • This event has passed.

Блиц уебинар: “АКТУАЛНИ НАСОКИ И КАЗУСИ ПО ПРИЛАГАНЕ НА САНКЦИИТЕ ПО РЕГЛАМЕНТ 2022/576, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО, ВЪЗЛАГAНЕТО И УЧАСТИЕТО В ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧKИ И ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЙНОСТИ, ФИНАНСИРАНИ СЪС СРЕДСТВА ОТ ЕС“

20 септември 2022 @ 9:00 13:00

240лв. с ДДС
Семинар в ZOOM.us
Уебинар в zoom.us

Картинката не може да има празен alt атрибут; името на файла е CertLogo.png

ПРОФЕСИОНАЛНИ ОБУЧЕНИЯ ЗОП ПЛЮС®
СЕРТИФИЦИРАНИ СЪГЛАСНО СУК ISO 9001:2015


Уважаеми колеги, скъпи приятели,

За да могат възложители, участници и изпълнители на обществени поръчки, както и публични и частни бенефициенти, разходващи средства от ЕС, респ. техните участници и изпълнители, успешно да се справят с всички актуални предизвикателства в областта на разходване на публични средства, ще проведем пореден специален ЗОП ПЛЮС БЛИЦ УЕБИНАР®, изцяло посветен на забраните, задълженията, ограниченията и санкциите по Регламент (ЕС) 2022/576 в сила от 8 април 2022 г. за изменение на Регламент (ЕС) № 833/2014 относно ограничителни мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна. Уебинарът, който включва два модула, с презентация от лекторите и сесия с въпроси и отговори, ще се състои на 20 септември 2022 г.

Блиц форматът и продължителността от 4 учебни часа целят постигане на максимален ефект, както за служебно ангажирани експерти, така и за колеги, които в момента са в отпуск, но от всяко устройство могат за кратко да се запознаят с най-актуалните правила в областта на обществените поръчки.

Благодарение на опита и експертизата на нашите лектори, участниците в онлайн обучението ще получат подробна информация за този нов директно приложим регламент и актуални насоки за разрешаване на различни казуси при спазване на задължителните изисквания относно възлагането и изпълнението на обществени поръчки и дейности, финансирани от ЕС, произтичащи от този акт.

Всички участници в БЛИЦ УЕБИНАРА ще получат указания за прилагане на Регламент (ЕС) 2022/576, примерни образци на декларации за отсъствие на обстоятелства и друга полезна информация, както и актуализираната версия на нашата Притурка „ВъзложителѢ”, посветена изцяло на Регламент (ЕС) 2022/576.

Присъединете се и вие, бъдете винаги в крак с всички ЗОП ПЛЮС новости!

Очакваме Ви!


* РЕГЛАМЕНТ 2022/576 Е В СИЛА И Е ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН ЗА ПРИЛАГАНЕ ОТ ВСИЧКИ ВЪЗЛОЖИТЕЛИ, УЧАСТНИЦИ, ИЗПЪЛНИТЕЛИ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ, КАКТО И ОТ ПУБЛИЧНИ И ЧАСТНИ БЕНЕФИЦИЕНТИ НА СРЕДСТВА ОТ ЕС, УЧАСТНИЦИ И ИЗПЪЛНИТЕЛИ НА ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ ПО ЧЛ. 50 ОТ ЗУСЕФСУ И ДРУГИ

КОМБИНИРАНА КОМПЕТЕНТНОСТ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗОП, ЗУСЕФСУ, ЗАНН
И ЕЛЕКТРОННИ ПОРЪЧКИ – УСПЕШНИ И ОТ ДИСТАНЦИЯ!

УКАЗАНИЕ ЗА УЧАСТИЕ В УЕБИНАРЛЕКТОРИ – ЮРИСТИ И ТОП ЕКСПЕРТИ
ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

Картинката не може да има празен alt атрибут; името на файла е StoyanovWebinar.png
 • Ивайло Стоянов, юрисконсулт в Списание „ЗОП ПЛЮС“ с дългогодишен опит като експерт, лектор, процесуален представител и с над 100 публикации в областта на обществените поръчки.
 • Д-р Полина Цокова, юрисконсулт в Списание „ЗОП ПЛЮС“ с дългогодишен опит в държавната администрация и с множество публикации в областта на обществените поръчки.
Картинката не може да има празен alt атрибут; името на файла е YoungCompetentLawyers-1024x640.jpg

АКЦЕНТИ НА СЪБИТИЕТО И ЦЕЛЕВИ ГРУПИ,
КЪМ КОИТО Е НАСОЧЕН УЕБИНАРЪТ

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2022/576 – ЗАБРАНИ, ЗАДЪЛЖЕНИЯ, ОГРАНИЧЕНИЯ И САНКЦИИ

 • Основания по Член 215 и Член 288 от Договора за функционирането на Европейския съюз;
 • Регламент (ЕС) 2022/576 на Съвета от 8 април 2022 година за изменение на Регламент (ЕС) № 833/2014 относно ограничителни мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна – приемане и влизане в сила;
 • Регламент на Съвета (ЕС) №833/2014 от 31 юли 2014 година относно ограничителни мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна;
 • Субектен обхват – възложители, участници и изпълнители на обществени поръчки, задължени да прилагат регламента, бенефициенти на средства от ЕС (които не са възложители по смисъла на чл. 5 от ЗОП), участници и изпълнители, избрани директно или по реда на Глава четвърта от Закона за управление на средствата от европейските фондове при споделено управление (Загл. изм. – ДВ, бр. 51 от 2022 г., в сила от 01.07.2022 г.);
 • Обектен обхват – обществени поръчки и дейности/разходи по ЗУСЕФСУ, попадащи в обхвата на регламента.

НАСОКИ ПО ПРИЛАГАНЕ НА ИЗИСКВАНИЯТА ПО РЕГЛАМЕНТА

 • Прилагане на изискванията по отношение на текущи и бъдещи обществени поръчки и дейности по ЗУСЕСИФ, приложимост спрямо действащи договори за обществени поръчки и договори, сключени по реда на ПМС № 160 от 1 юли 2016 г. за определяне правилата за разглеждане и оценяване на оферти и сключването на договорите в процедурата за избор с публична покана от бенефициенти;
 • Дерогации от санкциите по чл. 5к от Регламент 2022/576;
 • Изключения от приложното поле на чл. 5л от Регламент 2022/576;
 • Изисквания към документацията по ЗОП, в т.ч. образци на декларации по чл. 5к от Регламент 2022/576, примерни указания по чл. 31, ал. 1, т. 4 от ЗОП за подготовка на офертата, деклариране в ЕЕДОП;
 • Изисквания към документацията по чл. 51 от ЗУСЕФСУ;
 • Наличието на обстоятелствата по чл. 5к и чл 5л от Регламент 2022/576 като основание за отстраняване от обществени поръчки, публични покани по чл. 50 от ЗУСЕФСУ и директни възлагания със средства от ЕС;
 • Отражение върху работата на оценителната комисия (проверка в публични източници на информация, искане на разяснения в хода на възлагането, проверка от трети лица и др.);
 • Способи на доказване на липсата или наличието на обстоятелствата по чл. 5к от Регламент 2022/576;
 • Обжалване пред КЗК и ВАС във връзка с наличие на обстоятелства по чл. 5к о чл. 5л от Регламент (ЕС) 2022/576;
 • Специфики – например при участници обединения, вътрешен конкурентен подбор въз основа на рамкови споразумения, централизирано възлагане и др.
 • Прекратяване или спиране на договори за обществени поръчки и договори по ЗУСЕФСУ – способи за оспорване от засегнатата страна;
 • Въпроси и отговори на Европейската комисия;
 • Казуси и дискусия – въпроси и отговори с марка ЗОП ПЛЮС®.
Картинката не може да има празен alt атрибут; името на файла е businessplancover-1024x576.jpg

ЗАПИСВАНЕ И УЧАСТИЕ

СТОЙНОСТТА за участие е в размер на 240 лева с ДДС за един участник. 

Всеки участник ще получи актуализираната версия на нашата Притурка „ВъзложителѢ”, посветена изцяло на Регламент (ЕС) 2022/576, както и удостоверение за преминатото обучение.

За да потвърдите участието си, моля изпратете заявка свободен текст на zopplus@gmail.com, съдържаща информация за броя на служителите, име и длъжност, както и данни, необходими за фактура, или използвайте електронната ни форма за записване по-долу.

Технически изисквания за участие в обучението:
– Персонален компютър, лаптоп, таблет или мобилен телефон
– Работеща аудио система на устройството.

Всеки участник може да зададе предварително въпроси, като отговор ще получи на самото обучение. По време на уебинара въпроси се задават преимуществено чрез чат функцията!

По технически съображения броят на участниците за всяко онлайн обучение е ограничен, като регистрацията ще се извършва по реда на получаване на заявките. Местата се изчерпват бързо, заявете участие сега!

ИЗВЕСТИЕ ЗА АВТОРСКИ ПРАВА И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ

Картинката не може да има празен alt атрибут; името на файла е EULawThemis.jpg

Необходимата информация как да посетите уебинара може да видите по-долу.

УКАЗАНИЕ ЗА УЧАСТИЕ В УЕБИНАР

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

tel: 0882 653 036, e-mail: zopplus@gmail.com, web: www.zopplus.comКартинката не може да има празен alt атрибут; името на файла е Virtual-eTraining-1024x683.jpg

ПРОГРАМА

ДЕН ПЪРВИ – 20 СЕПТЕМВРИ /ВТОРНИК/

09.00 – 09.30 Регистрация на участниците

09.30 – 11.00 Встъпителни думи. Разпоредби на Регламент (ЕС) 2022/576 на Съвета от 8 април 2022 година за изменение на Регламент (ЕС) №833/2014 относно ограничителни мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна, приложими при разходване на публични средства, в т.ч. и със средства от фондовете на ЕС. Приемане и влизане в сила, субектен и обектен обхват. Задължени лица. Изключения. Компетентни органи. Въпроси и отговори на ЕК.

11:00 – 11.30 Почивка

11.30 – 12.30 Насоки за прилагане на изискванията по Регламент (ЕС) 2022/576. Прилагане по отношение на действащи договори, текущи и бъдещи възлагателни действия по ЗОП и по ЗУСЕФСУ (ПМС 160/2016). Наличието на обстоятелствата по чл. 5к и чл. 5л от Регламент 2022/576 като възможно основание за отстраняване, основание за неподписване на договор с избрания изпълнител или прекратяване на вече сключен договор. Отражение върху работата на оценителната комисия (проверка в публични източници на информация, искане на разяснения в хода на процедурата и др.). Оспорване и обжалване на действията на възложители и бенефициенти. Способи на доказване на липсата или наличието на обстоятелствата по чл. 5к и чл. 5л от Регламент 2022/576. Декларации за отсъствие на обстоятелства по чл. 5к и чл. 5л от Регламент (ЕС) 2022/576. Специфики при участници обединения. Особености в хода на изпълнението на вече сключени рамкови споразумения. Специфики и изисквания при централизирано възлагане на обществени поръчки. Други особености и приложими правила.

12.30 – 13.00 Казуси и дискусия – въпроси и отговори.

13.00 Закриване на събитието

Лектори: Ивайло Стоянов и Полина Цокова

* Организаторите си запазват правото да извършват промени в програмата и определените лектори.

Картинката не може да има празен alt атрибут; името на файла е HappyOnlineTraining.jpg

ИЗВЕСТИЕ ЗА АВТОРСКИ ПРАВА И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ

Картинката не може да има празен alt атрибут; името на файла е CertLogo.png

ПРОФЕСИОНАЛНИ ОБУЧЕНИЯ ЗОП ПЛЮС®
СЕРТИФИЦИРАНИ СЪГЛАСНО СУК ISO 9001:2015

Картинката не може да има празен alt атрибут; името на файла е cropped-ZOP-sseminars-LOGO-blue.png

Изберете обучение, подходящо за ВАС

Тук може да разгледате нашите обучения разположени в календара по месеци и да прецените, кое е най-удобно и подходящо за вашите нужди и време. Може да запазите събиието в личните си календари: Google calendar или  ICAl


Отзиви на учасници

С.Д.

Уважаеми дами и господа!

Искам да изразя своята благодарност за професионализма, вложен в семинара. За първи път се включвам в събитията организирани от Вас и останах дълбоко очарована.
С удоволствие ще се включвам и в бъдеще.
Благодаря Ви!
С уважение,
София Диамандиева

София Диамандиева

Ю.Т.

“Дойдох с високи очаквания и въпроси, на които не успявах да намеря отговор въпреки големия си опит по ЗОП. Радвам се, че организацията и лекторите бяха на очаквано високо ниво, както е било и на предишни обучения на Списание “ЗОП ПЛЮС” на които съм участвала. Обмяната на опит и добри практики с компетентни колеги винаги помага!”

Ю.Т.

Д.Д.

“Всичко по провеждане на семинара протече гладко, пролича си, че организаторите имат опит в тази област. Лекторите бяха компетентни и отговориха и на най-сложните въпроси, поставени от участниците. Макар че от скоро работя обществени поръчки, след това обучение се чувствам по-подготвена, завързах и много полезни контакти с по-опитни колеги, до които ще се допитвам и занапред.”

Д.Д.

Т.Ц.

“От години участваме в поръчки по ЗОП и с колегите натрупахме доста опит, който ни помагаше да се измъкваме и от най-сложни ситуации. Преминаването към електронни поръчки обаче наложи да свикваме с много нови методи на работа и имахме нужда от насоки от колеги с повече опит в ЦАИС. Удовлетворени сме, че избрахме обучението на Списание “ЗОП ПЛЮС”, определено ще разчитаме на тяхната помощ и в бъдеще”.

Т.Ц.

И.С.

“От работата ни бяха ангажирали Списание “ЗОП ПЛЮС” за провеждане на обучение на място при нас и всички колеги останаха много доволни, че могат за получат помощ без да е нужно да пътуват и отсъстват от работа. Лекторите бяха на наше разположение и отговориха на всички въпроси, с което много ни помогнаха. Искрено сме благодарни за възможността да преминем такова обучение.”

И.С.

В.И.

“Никога не бях участвала в онлайн обучение и не бях сигурна дали по този начин човек може да научи на практика как да се справям с работата в системата ЦАИС. Ситуацията обаче беше такава, че имах нужда от отговори на много въпроси и това, което прочетох за Списание “ЗОП ПЛЮС” ме убеди да се запиша за уебинара. Бях много приятно изненадана от търпението и професионализма на лектора и останах много доволна. Въпреки че предпочитам обученията на живо, при нужда отново бих се доверила на вашите услуги.”

В.И.

Р.С.

„Организацията беше на високо ниво и получих необходимото съдействие преди и по време на обучението. Лекторите ме впечатлиха с актуалната информация, която представиха, а практическите съвети, които получих от тях много ми помогнаха да мога да се справям и с неочаквани трудности по прилагане на закона. Определено съм доволен от участието си в семинара на Списание “ЗОП ПЛЮС”.

Р.С.

П.П.

“Въпреки дългогодишния ми опит по ЗОП, постоянно изникват казуси, които сякаш ни вкарват в задънена улица. В подобни случаи винаги разчитам на възможността да получа помощ от специалисти с опит, като тези които срещнах в лицето на лекторите на Списание “ЗОП ПЛЮС” и други колеги, с които се запознах на провежданите от тях професионални обучения”.

П.П.

Г.В.

“От скоро работя в областта на обществените поръчки и не бях сигурен дали ще мога да разбера всичко на обучението, но предвид добрите отзиви на колеги реших да опитам и съм много доволен. Информацията беше поднесена по достъпен начин, а лекторите обърнаха внимание на всеки участник и отговориха на въпросите ни на разбираем език. Вече се чувствам по-уверен при изпълнение на задачи по ЗОП. Благодаря ви!”.

Г.В.

М.Т.

“Искам да изкажа своята благодарност за проведеното днес обучение. Беше изключително подробно, ясно и професионално проведено и организирано. В най-висока степен ми допадна практическата насоченост на обучението – това, че се премина през всички етапи – възлагане, подаване на оферти и оценяване, както се демонстрира процеса от страна всички участници. Подобна всеобхватност внася яснота и логическа обвързаност при работа в системата. Аз лично нямах високи очаквания към онлайн обучение, но бях изненадан от продукта който получих. С удоволствие ще се включа в бъдещи обучения организиран от Вас”.

М.Т.