+359 882 653 036; +359 700 20 680 office@zopplus.com

Сравнете с работния си календар и планувайте подходящи дати за обучение
Loading Events

« All Events

Експертна кръгла маса: ПРОМЕНИТЕ В ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 2024 С АКЦЕНТ ВЪРХУ НОВИТЕ МОМЕНТИ В ППЗОП И КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ НА АОП (25-27 СЕПТЕМВРИ)

25 септември @ 12:00 27 септември @ 13:30

1200лв. с ДДС

Sol Nessebar Palace
All Inclusive ★★★★

гр. Несебър


Уважаеми колеги, скъпи приятели,

За да продължим с усилията си по подпомагане на експертната общност в адаптацията към влезлите в сила през настоящата година МАЩАБНИ ПРОМЕНИ В ПРАВИЛАТА НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ, в рамките на обучителната ни програма организираме ТРИДНЕВНА КРЪГЛА МАСА, което ще се проведе в периода 25-27 СЕПТЕМВРИ 2024 г. в уютната атмосфера и 5-звездния комфорт на СОЛ НЕСЕБЪР ПАЛАС, разположен в слънчевото бижу на родното Черноморско крайбрежие.

На това НАЦИОНАЛНО СЪБИТИЕ, възнамеряваме отново да съберем представители на експертната общност от цялата страна, за да обсъдим и обменим опит по отношение на НОВИТЕ МОМЕНТИ В ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО със СПЕЦИАЛЕН АКЦЕНТ върху КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ НА АОП. По този начин не само ще споделим ноу-хау за задълбоченото разбиране и ефективното прилагане на най-значимите промени в законодателството в областта на обществените поръчки от последните седем години, но ще обърнем внимание на ПРАКТИЧЕСКИТЕ АСПЕКТИ НА ВСИЧКИ КОНТРОЛНИ ДЕЙНОСТИ, осъществявани от Националния орган по методология по ЗОП.

По време на обучението ще направим ЦЯЛОСТЕН АНАЛИЗ НА РАЗЛИЧНИТЕ ДЕЙНОСТИ НА АОП и ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО С ДРУГИТЕ КОНТРОЛНИ ОРГАНИ ПО ЗОП – АДФИ и Сметната палата. Ще коментираме най-важните моменти в методическите указания на АОП, ще разгледаме всички видове контрол, осъществявани от Агенцията, вкл. НОВИЯ ПРЕДВАРИТЕЛЕН КОНТРОЛ НА ПОРЪЧКИ НА ГОЛЯМА СТОЙНОСТ и всички важни моменти относно „ЧЕРНИТЕ СПИСЪЦИ” НА АОП. Ще обсъдим и как можем да усъвършенстваме възлагателната си практика на база на заключенията в становищата от осъществен предварителен контрол.

През втория ден от събитието, във фокуса на нашето внимание ще бъдат и РЕЗУЛТАТИТЕ И ПОСЛЕДСТВИЯТА ОТ КОНТРОЛА ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛИТЕ, вкл. установяването на административни нарушения и налагането на глоби в резултат на сътрудничеството на АОП с другите контролни органи. Ще Ви запознаем и с РЕЛЕВАНТНАТА СЪДЕБНА ПРАКТИКА ПО ОСПОРВАНЕ НА ГЛОБИТЕ. В рамките на предвидения практически модул ще споделим ОТГОВОРИТЕ ПО ВСИЧКИ ГОРЕЩИ ВЪПРОСИ ПО КОНТРОЛА, в т.ч. как да изпълним законовите си задължения, свързани с контрола на АОП, как да мотивираме становищата си по повод осъществения предварителен, респективно последващ контрол, така че да не допуснем глоби, обжалване и финансови корекции, както и да осигурим съответствие на дейността ни спрямо приложимата нормативна уредба.

СПЕЦИАЛНО ЗА УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЦЕДУРИ ПО ЗОП, ще коментираме тънкостите при определяне на изискванията по обществените поръчки, методиките за оценки, кои условия се определят от АОП за ограничителни и т.н., така, че да могат да са максимално подготвени при защита на правните си интереси.

През третия ден от събитието сме приготвили и специален ДИСКУСИОНЕН МОДУЛ ЗА РАБОТА В ПЛАТФОРМАТА ЦАИС ЕОП. На който ще обсъждаме практическите аспекти при изготвяне на НОВИТЕ ЕЛЕКТРОННИ ФОРМУЛЯРИ, вкл. и по отношение препоръките и несъответствията, констатирани от АОП.

Очакваме ви!

ЛЕКТОРИ – ЕКСПЕРТИ по ЗОП и ЕЛЕКТРОННИ ПОРЪЧКИ в ЦАИС ЕОП

 • Ивайло Стоянов, юрисконсулт в Списание „ЗОП ПЛЮС“ с дългогодишен опит като експерт, лектор и процесуален представител. Опит по темата на лектора в качеството му на държавен експерт и началник на отдели „Предварителен контрол“ и „Предварителен контрол на процедури на договаряне“ в АОП.
 • Йордан Халаджов, главен редактор на Списание ЗОП ПЛЮС, експерт електронни поръчки в ЦАИС ЕОП. Опит по темата на лектора в качеството му на главен експерт в отдел „Предварителен контрол“ и на „Предварителен контрол на процедури на договаряне“ в АОП;
 • Полина Цокова, юрисконсулт в Списание „ЗОП ПЛЮС“, експерт по ЗОП с дългогодишен опит;
 • Антони Нешев, юрисконсулт в Списание „ЗОП ПЛЮС“, експерт по ЗОП с дългогодишен опит;


АКЦЕНТИ НА СЪБИТИЕТО


НОВИ МОМЕНТИ В ЗОП И ППЗОП 2024

 • НОВИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛИТЕ;
 • Изменения при ИЗКЛЮЧЕНИЯТА ОТ ЗАКОНА, включително за т.нар. IN-HOUSE ПОРЪЧКИ;
 • Промени относно ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ПУБЛИЧНОСТ;
 • Промени в СТОЙНОСТНИТЕ ПРАГОВЕ, приложимост, промени в план графика за 2024 г.;
 • Ключови промени относно ОПРАВОМОЩАВАНЕ НА ДЛЪЖНОСТНИТЕ ЛИЦА;
 • НОВИТЕ ЕЛЕКТРОННИ ОБРАЗЦИ за оповестяване на информация в РОП и ОВ на ЕС;
 • Задължителни ЕКО ИЗИСКВАНИЯ при доставките и услугите;
 • Нови изисквания при ПОРЪЧКИТЕ, СВЪРЗАНИ С ТРАНСПОРТНИ СРЕДСТВА, вкл. услугите на обществения пътен транспорт и превоза на пътници, услуги по събиране на битови отпадъци и други;
 • Съществени изменения в правилата за ОБОСНОВКА ПРИ НИСКИ ОФЕРТИ по чл. 72 от ЗОП, национална и европейска съдебна практика (ключови решения на Съда на ЕС и ВАС), изисквания в указанията и действия на комисията;
 • Нови моменти по отношение УЧАСТИЕТО В ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ;
 • НОВИЯТ ПРЕДВАРИТЕЛЕН КОНТРОЛ – УКАЗАНИЯ НА МИНИСТЪРА НА ФИНАНСИТЕ;
 • НОВ КОНТРОЛ НА АОП и контрол от НАБЛЮДАТЕЛИ;
 • Промени в ПРОИЗВОДСТВОТО ПРЕД КЗК;
 • Нови административно-наказателните състави по ЗОП и УВЕЛИЧЕНИЕ НА ГЛОБИТЕ;
 • Отразяване на промените в документациите и договорите за обществени поръчки, промени и публикуване на вътрешните правила;
 • Нови моменти при правилата на ЗОП за изменение на договори за обществени поръчки и промени в МЕТОДИКАТА ЗА ИНДЕКСАЦИЯ съгласно ПМС № 275 от 13 декември 2023 г.;
 • Нови задължения по ДОПК за УВЕДОМЯВАНЕ НА НАП и Агенция “Митници”, в сила от 3.5.2024 г.

 • Нови МЕТОДИЧЕСКИ УКАЗАНИЯ НА АОП;
 • КОНТРОЛЪТ НА АОП
  • НОВИЯТ КОНТРОЛ на процедури за обществени поръчки на стойност над 5 000 000 лв. (в сила от 22.07.2024 г.);
  • КОНТРОЛ ЧРЕЗ СЛУЧАЕН ИЗБОР на процедури за възлагане на обществени поръчки;
  • КОНТРОЛ НА ПРОЦЕДУРИ НА ДОГОВАРЯНЕ;
  • КОНТРОЛ НА ИЗМЕНЕНИЯ НА ДОГОВОРИ за обществени поръчки на основание чл. 116, ал. 1, т. 2;
  • Анализ за заключения на АОП от извършен предварителен контрол;
 • Нови моменти при СТАНДАРТИЗИРАНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ И ДОКУМЕНТИ;
 • Промени при СЕЗИРАНЕТО НА ОРГАНИТЕ ЗА ПОСЛЕДВАЩ КОНТРОЛ по спазването на закона, включително на поръчки, за които са изпратени становища от контрола по чл. 229, ал. 1, т. 2, букви „г”, „д” и „ж” от ЗОП;
 • Новости в ОБРАЗЦИТЕ НА ДОКУМЕНТИ В ЦАИС ЕОП;
 • Промени при осъществяване на МОНИТОРИНГ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ и иницииране на проверки по чл. 229а от ЗОП от АДФИ и Сметна Палата за нарушения при процедури на договаряне, вкл. при поръчки, финансирани със средства от ЕС и по повод финансови корекции, констатирани от ИА ОСЕС;
 • СЕЗИРАНЕ НА КЗК за нарушения на конкуренцията;
 • „ЧЕРНИТЕ СПИСЪЦИ” НА АОП
  • Предпоставки за ВКЛЮЧВАНЕ И ИЗКЛЮЧВАНЕ ОТ СПИСЪЦИТЕ, поддържани от АОП на стопанските субекти, които са отстранени от процедура за възлагане на обществена поръчка поради наличие на обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 5, б. „а” от ЗОП, както и на тези, за които наличието на обстоятелства по чл. 55, ал. 1, т. 4 от ЗОП е доказано с влязло в сила съдебно или арбитражно решение;
  • ЗАДЪЛЖЕНИЯ А КОМИСИЯТА за проверка в списъците на АОП;
  • ПРАКТИКА НА СЪДА НА ЕС И ВАС по отношение обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 5, б. „а” и чл. 55, ал. 1, т. 4 от ЗОП (неизпълнение на договор за обществена поръчка);
  • ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА УЧАСТНИЦИТЕ – как ДА НЕ ПОПАДНЕМ в „черните списъци“ на АОП.

ЗА УЧАСТИЕ В ОБУЧЕНИЕТО


СТОЙНОСТТА НА ПЪЛЕН ТРЕНИНГ ПАКЕТ за участие е в размер на 1200 лв. с ДДС за един участник. В цената е включена такса за участие, две нощувки в двойна стая, пълен пансион, кафе-паузи, лекционни материали. Доплащането за 2 нощувки в самостоятелна стая е в размер на 100 лв. без ДДС на вечер.

ОТСТЪПКАТА за АБОНАТИ на Списание ЗОП ПЛЮС е в размер на 100 лв. за организация.

Всеки участник ще получи удостоверение (сертификат*) за поддържащо обучение по чл. 140, ал. 1, т. 8 от ППЗОП!

За да потвърдите участието си, моля изпратете заявка свободен текст на zopplus@gmail.com, съдържаща информация за броя на служителите, име и длъжност, както и данни, необходими за фактура или използвайте електронната ни форма за записване по-долу (бутон „Заявка за участие“).

* Сертификатът се издава, съгласно утвърдената ни система за управление на качество на обученията ISO 9001 ÖHMI EuroCert GmbH, Магдебург, Германия.


ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ


tel: 0882 653 036, e-mail: zopplus@gmail.com, web: www.zopplus.com

SOL Nesebar Palace All Inclusive

7A-C, Aurelia Blvd.
Несебър, Бургас 8230 България
+ Google Map
+35955421300
View Venue Website

Изберете обучение, подходящо за ВАС

Тук може да разгледате нашите обучения разположени в календара по месеци и да прецените, кое е най-удобно и подходящо за вашите нужди и време. Може да запазите събиието в личните си календари: Google calendar или  ICAl


Отзиви на учасници

С.Д.

Уважаеми дами и господа!

Искам да изразя своята благодарност за професионализма, вложен в семинара. За първи път се включвам в събитията организирани от Вас и останах дълбоко очарована.
С удоволствие ще се включвам и в бъдеще.
Благодаря Ви!
С уважение,
София Диамандиева

София Диамандиева

Ю.Т.

“Дойдох с високи очаквания и въпроси, на които не успявах да намеря отговор въпреки големия си опит по ЗОП. Радвам се, че организацията и лекторите бяха на очаквано високо ниво, както е било и на предишни обучения на Списание “ЗОП ПЛЮС” на които съм участвала. Обмяната на опит и добри практики с компетентни колеги винаги помага!”

Ю.Т.

Д.Д.

“Всичко по провеждане на семинара протече гладко, пролича си, че организаторите имат опит в тази област. Лекторите бяха компетентни и отговориха и на най-сложните въпроси, поставени от участниците. Макар че от скоро работя обществени поръчки, след това обучение се чувствам по-подготвена, завързах и много полезни контакти с по-опитни колеги, до които ще се допитвам и занапред.”

Д.Д.

Т.Ц.

“От години участваме в поръчки по ЗОП и с колегите натрупахме доста опит, който ни помагаше да се измъкваме и от най-сложни ситуации. Преминаването към електронни поръчки обаче наложи да свикваме с много нови методи на работа и имахме нужда от насоки от колеги с повече опит в ЦАИС. Удовлетворени сме, че избрахме обучението на Списание “ЗОП ПЛЮС”, определено ще разчитаме на тяхната помощ и в бъдеще”.

Т.Ц.

И.С.

“От работата ни бяха ангажирали Списание “ЗОП ПЛЮС” за провеждане на обучение на място при нас и всички колеги останаха много доволни, че могат за получат помощ без да е нужно да пътуват и отсъстват от работа. Лекторите бяха на наше разположение и отговориха на всички въпроси, с което много ни помогнаха. Искрено сме благодарни за възможността да преминем такова обучение.”

И.С.

В.И.

“Никога не бях участвала в онлайн обучение и не бях сигурна дали по този начин човек може да научи на практика как да се справям с работата в системата ЦАИС. Ситуацията обаче беше такава, че имах нужда от отговори на много въпроси и това, което прочетох за Списание “ЗОП ПЛЮС” ме убеди да се запиша за уебинара. Бях много приятно изненадана от търпението и професионализма на лектора и останах много доволна. Въпреки че предпочитам обученията на живо, при нужда отново бих се доверила на вашите услуги.”

В.И.

Р.С.

„Организацията беше на високо ниво и получих необходимото съдействие преди и по време на обучението. Лекторите ме впечатлиха с актуалната информация, която представиха, а практическите съвети, които получих от тях много ми помогнаха да мога да се справям и с неочаквани трудности по прилагане на закона. Определено съм доволен от участието си в семинара на Списание “ЗОП ПЛЮС”.

Р.С.

П.П.

“Въпреки дългогодишния ми опит по ЗОП, постоянно изникват казуси, които сякаш ни вкарват в задънена улица. В подобни случаи винаги разчитам на възможността да получа помощ от специалисти с опит, като тези които срещнах в лицето на лекторите на Списание “ЗОП ПЛЮС” и други колеги, с които се запознах на провежданите от тях професионални обучения”.

П.П.

Г.В.

“От скоро работя в областта на обществените поръчки и не бях сигурен дали ще мога да разбера всичко на обучението, но предвид добрите отзиви на колеги реших да опитам и съм много доволен. Информацията беше поднесена по достъпен начин, а лекторите обърнаха внимание на всеки участник и отговориха на въпросите ни на разбираем език. Вече се чувствам по-уверен при изпълнение на задачи по ЗОП. Благодаря ви!”.

Г.В.

М.Т.

“Искам да изкажа своята благодарност за проведеното днес обучение. Беше изключително подробно, ясно и професионално проведено и организирано. В най-висока степен ми допадна практическата насоченост на обучението – това, че се премина през всички етапи – възлагане, подаване на оферти и оценяване, както се демонстрира процеса от страна всички участници. Подобна всеобхватност внася яснота и логическа обвързаност при работа в системата. Аз лично нямах високи очаквания към онлайн обучение, но бях изненадан от продукта който получих. С удоволствие ще се включа в бъдещи обучения организиран от Вас”.

М.Т.

Вече са регистрирани: 0 / ∞

Регистрация

Бъди сред първите регистрирани! Местата са ограничени.

Политики
Loading gif

Регистрирахте ли се ?

Използвайте този инструмент за управление на вашата регистрация.

error: Content is protected !!